Головна Головна -> Твори -> Твори з української літератури -> Твори
Твори з української літератури | Сторінка 8

Твори з української літератури


Твори з української літератури, твір з літератури, шкільні скорочені твори на тему

Чому роман Панаса Мирного мас назву “Хiба ревуть воли, як ясла повнi?”

Чого навчає гiркий досвiд Чiпки Варениченка?

Проблеми добра i зла у романi Панаса Мирного “Хiба ревуть воли, як ясла повнi?”

Свiтогляд украïнських селян середини XIX столiття (за романом Панаса Мирного “Хiба ревуть воли…”)

Порiвняльна характеристика образiв Мотрi та Явдохи

Панас Мирний – корифей украïнськоï прози

Моє ставлення до героïв оповiдання Панаса Мирного “Морозенко”

Образ народного бунтаря Чiпки в соцiально-психологiчному романi

Моï роздуми над проблемами сiм’ï та родинного виховання

Роман Панаса Мирного “Хiба ревуть воли, як ясла повнi?”

Пошуки iдеалiв I проблема вибору в романi Панаса Мирного

МИРНИЙ ПАНАС БІОГРАФІЯ

Трагедiя особистостi в романi

Над чим змусив мене замислитися роман Панаса Мирного “Хiба ревуть воли, як ясла повнi?”

Роман “Хiба ревуть воли, як ясла повнi?” – гiрка дума про долю украïнського народу

Пошук iдеалiв i пpоблема вибоpу в pоманi Панаса Миpного “Хiба pевуть воли, як ясла повнi?”

МАЛКОВИЧ IВАН БІОГРАФІЯ

Далеке минуле украïнського народу у творах А. Малишка (цикл “Запорожцi”)

Пiсня про рушник А. Малишка – гiмн материнськiй любовi

Поетичнi образи циклу “Украïно моя!”

Краса подвигу (за поемою А. Малишка “Прометей”)

Спогади про героïчну битву козакiв пiд Жовтими Водами (за вiршем “Гомiн, гомiн по дiбровi”)

Пiсенна творчiсть Андрiя Малишка

Пiснi у творчостi Андрiя Малишка

МАЛИШКО АНДРIЙ БІОГРАФІЯ

Людська доля та любов до рiдноï землi у творах Андрiя Малишка

Людська доля та любов до piдноï землi в твоpчостi Андpiя Малишка

МАЛИЦЬКА КОНСТЯНТИНА БІОГРАФІЯ

Легендарний кошовий отаман Iван Сiрко (за уривком “Побоïще в Сiчi” з роману “Фiрман султана”)

Як в нацiï вождя нема, тодi вождi ïï поети (Є. Маланюк)

МАЛАНЮК ЄВГЕН

Євген Маланюк про творчiсть Кобзаря (вiрш “Шевченко”)

Украïнський князь б’є чолом рiднiй Украïнi (Євген Маланюк)

Украïна – центральний образ лiрики Є. Маланюка

Алегоричний образ чудо-дерева Мови в казцi Миколи Магери “Хоробрi з найхоробрiших”

ЛОТОЦЬКИЙ АНТIН

ЛИПА IВАН БІОГРАФІЯ

ЛЕПКИЙ БОГДАН

Богдан Лепкий – пристрасний спiвець подiльського краю

Моя оцiнка подiй, зображених у творi П. Кулiша “Чорна рада”

Пантелеймон Кулiш i Тарас Шевченко

Багатогранна дiяльнiсть Пантелеймона Кулiша

Значення творчостi та дiяльностi П. Кулiша для украïнськоï культури

Основний конфлiкт “Чорноï ради” П. Кулiша

КУЛIШ ПАНТЕЛЕЙМОН БІОГРАФІЯ

Чим ненi сподобався твiр П. Кулiша “Орися”

Зображення козацького лицарства i любовi до Украïни в романi Пантелеймона Кулiша “Чорна рада”

Показ любовi до Украïни в романi Пантелеймона Кулiша “Чорна рада”

Показ козацького лицаpства i любовi до Укpаïни в pоманi Пантелеймона Кулiша “Чоpна pада”

Чи актуальнi сьогоднi проблеми, якi порушує М. Кулiш у творi “Мина Мазайло”?

Прихильники та супротивники украïнiзацiï (за комедiєю М. Кулiша “Мина Мазайло”)

Проблеми чистоти i розвитку украïнськоï мови в комедiï М. Кулiша “Мина Мазайло”

Значення п’єси Миколи Кулiша “Мина Мазайло” вчора i сьогоднi.

Виражальнi засоби в “Патетичнiй сонатi” Миколи Кулiша

Твір на тему Берегиня

КУЛIШ МИКОЛА БІОГРАФІЯ

Проблема украïнiзацiï у драмi Миколи Кулiша “Мина Мазайло”.

“Патетична соната” – найвищий злет драматичного генiя Миколи Кулiша

“Украïна мусить дати найкращих у свiтi Марк Твенiв” (за комедiєю “Мина Мазайло”

Укpаïнське село 20-х pокiв у п’єсах Миколи Кулiша.

Основнi проблеми драматичноï поеми I. Кочерги “Ярослав Мудрий”

Ярослав Мудрий – вершина майстерностi I. Кочерги

Значення творчостi Iвана Кочерги в украïнськiй драматургiï

Самобутнiсть драматургiï I. Кочерги

Iсторiя украïнського народу в творчостi Iвана Кочерги.

I свiчки мирноï не варта та краïна, Що в боротьбi ïï не засвiтила (за драмою “Свiччине весiлля”)

Образ Прометея в трагедії Есхіла прикутий Прометей

Твір на тему Бій Максима Кривоноса з Ієремією Вишневецьким (твір-опис за картиною)

Символiчний образ свiчки як джерела свiтла i добра

Художнє втiлення патрiотичноï iдеï в драматичнiй поемi “Ярослав Мудрий”

I свiчки миpноï не ваpта та кpаïна, що в боpотьбi ïï не засвiтила (за дpамою “Свiччине весiлля”)

Твір на тему «Образ України в поезії В. Сосюри»

Твір на тему Ілюструє Тетяна Зеленченко

Володимир Сосюра: твір доповідь про поета

Твір на тему Любовна лірика В. Сосюри