Головна Головна -> Твори -> Твори з української літератури -> Твори
Твори з української літератури | Сторінка 7

Твори з української літератури


Твори з української літератури, твір з літератури, шкільні скорочені твори на тему

Украïна – муза творчостi О. Олеся

Мова “всiх в єдине нас злива” (за твором О. Олеся “Рiдна мова в рiднiй школi”)

Образ Украïни в поезiï Олександра Олеся

Жанрове i тематичне розмаïття та настроєво-стильова неповторнiсть лiрики Олександра Олеся

Трагедiя серця Олександра Олеся

“З журбою радiсть обнялась…”

ОЛЕСЬ ОЛЕКСАНДР БІОГРАФІЯ

Глибокий лiризм поезiï Олександра Олеся.

З жуpбою pадiсть обнялась…(за твоpчiстю Олександpа Олеся)

ОЛIЙНИК СТЕПАН БІОГРАФІЯ

ОЛIЙНИК БОРИС БІОГРАФІЯ

Чим мене схвилювала поема-казка Б. Олiйника “Крило”?

Вiдображення в поезiях Б. Олiйника народних уявлень про головнi життєвi цiнностi

“В його душi була мета, ясна i проста – народ i Украïна…” (гiмн молодостi у романi “Хмари”)

Мiй улюблений герой твору I. Нечуя-Левицького “Кайдашева сiм’я”

Человек, цивилизация, земля

Проблема кохання та сiмейного щастя у повiстi I. Нечуя-Левицького “Кайдашева сiм’я”

Кайдашева сiм’я – вершина гумористичного таланту I. Нечуя-Левицького

Зображення життя украïнцiв у повiстi I. Нечуя-Левицького “Кайдашева сiм’я”

I. Нечуй-Левицький – майстер пейзажу

Кайдашi – типовi представники украïнського селянства

Образ крiпака-бунтаря Миколи Джерi (за повiстю I. Нечуя-Левицького “Микола Джеря”

Герой повiстi Iвана Нечуя-Левицького “Кайдашева сiм’я”,

Образи селян у повiстi Iвана Нечуя-Левицького “Кайдашева сiм’я”

Повiсть Iвана Нечуя-Левицького

Осуд бездуховностi та егоïзму в повiстi Iвана Нечуя-Левицького “Кайдашева сiм’я”

Кайдашевi звички у сучасному шипi

Зобpаження укpаïнського побуту i звичаïв у повiстi “Кайдашева сiм’я”

НЕСТАЙКО ВСЕВОЛОД БІОГРАФІЯ

Моï улюбленi прислiв’я та приказки

Уславлення народного героя Iвана Сiрка в легендi “Як Сiрко перемiг татар”

Змагання правди i кривди в казцi “Правда i кривда”

Князь Олег – справедливий правитель свого народу (за лiтописними оповiданнями про смерть князя Олега)

Украïнська народна творчiсть: думи та iсторичнi пiснi.

Пiснi для Украïни – все: i поезiя, й iсторiя, i батькiвська могила (М.Гоголь)

“Iсторiя Русiв” – розповiдь про iсторичний розвиток Украïни вiд давнини до другоï половини XVIII столiття

Вiдображення в козацьких лiтописах визвольноï вiйни 1648-1654 рокiв та воєнного союзу Украïни з Росiєю

Украïнська iсторична пiсня

Яким я уявляю князя Iгоря (За “Словом о полку Iгоревiм”)

Образ Руськоï землi в “Словi”

Природа та ïï роль у “Словi о полку Iгоревiм”

Кохання Ярославни – дружини князя Iгоря (за “Словом о полку Iгоревiм”)

Образ князя Iгоря як захисника Руськоï землi

Чого навчає нас Бiблiя?

Бiблiйнi сюжети й мотиви в украïнськiй та свiтовiй лiтературi

Важлива думна християнського вчення – любов до людини (Нагiрна проповiдь)

Бiблiя – видатна пам’ятка свiтового письменства

Новий Заповiт – поетична розповiдь про духовний подвиг Iсуса Христа

“Слово о полку Iгоpевiм” – велична пам’ятка генiя нашого наpоду

Давньоукраïнська держава – Киïвська Русь

Чим зацiкавила мене “Велесова книга”

Велесова книга – скрижалi буття украïнського народу в прадавнi часи

Iсторiя Киïвськоï Русi у “Велесовiй книзi”

Мiфи, легенди та думи “Велесовоï книги”

Князь Iгор – захисник Руськоï землi

Розповiдь про боротьбу слов’ян iз кочовиками в лiтописнiй повiстi “Похiд князя Iгоря на половцiв 1185 року”

Лiтопис як iсторична й лiтературна пам’ятка

Нев’януча краса украïнськоï пiснi

Народна пiсня “Вiє вiтер на долину”

Чому сталася родинна трагедiя? (За баладою “Ой чиє ж то жито, чиï ж то покоси…”)

Балади i думи – перлини украïнськоï народноï творчостi

Образи народних героïв Богдана Хмельницького та Iвана Богуна (“Дума про Iвана Богуна”)

Вiдображення в “Думi про козака Голоту” боротьби украïнського народу проти татарських загарбникiв

Козак Морозенко – мужнiй захисник рiдноï землi (“Ой Морозе, Морозенку…”)

Що менi вiдомо про обрядовi та величальнi украïнськi народнi пiснi

Чому слiд зберiгати та вивчати народнi пiснi

Чого навчає нас народна байка “Як Ворона дiстала зi збанка води”

Народна пiсня – це iсторiя народу

Твiр з народознавства. Украïнськi народнi пiснi

Народнi звичаï та обряди. Святий вечiр

Мiй улюблений казковий герой

Вiдобpаження геpоïчноï боpотьби за волю запоpозького козацтва в наpодних думах i пiснях

Вiдображення трагiчного становища народу в оповiданнi Ю. Мушкетика “Суд”

Iсторичнi романи Юрiя Мушкетика

Типовiсть подiй i персонажiв у твор