Головна Головна -> Твори -> Твори з української літератури -> Твори
Твори з української літератури | Сторінка 3

Твори з української літератури


Твори з української літератури, твір з літератури, шкільні скорочені твори на тему

Спiвзвучнiсть iдеï вiрша Лесi Украïнки “Скрiзь плач, i стогiн, i ридання” з нашою сучаснiстю

Особистi мiркування. Про творчiсть Лесi Украïнки…

Проблема вiдповiдальностi за долю батькiвщини у драмi Лесi Украïнки “Бояриня”

Нацiональнi мотиви i особливостi ïхнього художнього втiлення у драматичнiй поемi “Бояриня”

Алегоричнi образи в творi Лесi Украïнки “Досвiтнi огнi”

Вiдбиття громадянськоï позицiï Лесi Украïнки в образi Оксани (за драматичною поемою “Бояриня”)

Протистояння двох свiтiв i морально-етичних позицiй у драматичнiй поемi Лесi Украïнки “Бояриня”

Прагнення добровiльноï втрати свободи (за казкою-феєрiєю Лесi Украïнки “Лiсова пiсня”)

“Лiсова пiсня” Лесi Украïнки – казковий свiт рiдного Полiсся

Iдея гармонiï людини й природи (за драмою-феєрiєю Лесi Украïнки “Лiсова пiсня”)

Два свiти у казцi-феєрiï Лесi Украïнки “Лiсова пiсня”

Уславлення мужностi й сили людського духу в поезiï Лесi Украïнки

Вiдчуття внутрiшнiх переживань Лесi Украïнки у пейзажнiй та iнтимнiй лiрицi

Прометеєве слово (громадянськi й нацiонально-патрiотичнi мотиви поезiï Лесi Украïнки)

“Жити хочу! Геть думи сумнi!” (заклик до боротьби за життя в поезiï Лесi Украïнки “Contra spem spero!”)

Поетичнi описи природи у вiршах Лесi Украïнки “Зоряне небо” та “Вечiрня година”

Тpагедiя piдного кpаю в дpамi Лесi Укpаïнки “Бояpиня”

УКРАЇНКА ЛЕСЯ БІОГРАФІЯ

Сенс назви новели Г. Тютюнника “Три зозулi з поклоном”

Вiчна загадка любовi (за оповiданням Г. Тютюнника “Зав’язь”)

Загальна характеристика стилю Григора Тютюнника

Мелодiя першого кохання

Морально-етичнi уроки доброти в повiстях Григора Тютюнника

Уроки доброти, чуйностi, турботи про рiдних у повiстi Гр. Тютюнника “Климко”

Образ Климка

Тютюнник Григiр

Життєвий вир героïв роману Григорiя Тютюнника (за романом “Вир”)

Мотиви ранньоï лiрики П. Тичини

Павло Тичина – спiвець народу Украïни

Риси до портрета П. Тичини

Сонячнi кларнети – поетичне вираження авторського розумiння гармонiï Всесвiту

Пейзажна лiрика Павла Тичини

Краса пейзажноï лiрики П. Тичини (“Де тополя росте…”, “Гаï шумлять…”)

Проблема нацiонального вiдродження украïнського народу у творчостi Павла Тичини.

Поєднання протилежних оцiнок революцiï в поезiï Павла Тичини “Одчиняйте дверi”

Рання лiрика Павла Тичини

Iдейно-тематичне багатство поезiй П. Тичини

ТИЧИНА ПАВЛО БІОГРАФІЯ

Вiдтворення настроïв людини через образи природи у збiрцi

Глибина i щирiсть почуттiв: закоханостi, свiтлоï радостi, вiрностi у творчостi Павла Тичини

Аналiз поеми П. Тичини “Похорон друга”

Романтичний iдеал нацiонального визволення та свободи в pаннiй лipицi Павла Тичини

Миколка-школяр (за оповiданням А. Тесленка “Школяр”)

Чим збагатило мене вивчення украïнськоï лiтератури

Iсторiя украïнського народу на сторiнках художнiх творiв.

Тернопiльська земля славна iменами письменникiв, творчiсть яких стала окрасою всiєï украïнськоï лiтератури. З кiнця 80-х рокiв у лiтературний обiг повернулося iм’я славетного

Образ Украïни в творчостi сучасних украïнських поетiв (Д. Павличко, I. Драч, Б. Олiйник, Лiна Костенка)

Образ матерï в сучаснiй поезiï (А. Малишко, Б. Олiйник, В. Симонеко та iн.).

Проблеми чорнобильськоï трагедiï в украïнськiй лiтературi.

Головнi риси украïнськоï лiтератури XX столiття

Легенда про Богоматiр: “Скорбна мати” Павла Тичини й “Марiя” Уласа Самчука

Релiгiйнiсть доби атеïзму: “Сентиментальна iсторiя” Миколи Хвильового

Явище украïнського футуризму

Проблеми взаємодiй рiзних стилiв, напрямiв, течiй

Украïнська ментальнiсть у творах Уласа Самчука й Iвана Багряного

Фемiнiстичнi мотиви в украïнськiй лiтературi XX столiття

Iдеал сильноï украïнськоï жiнки в творчостi украïнських письменникiв

Двобiй добра i зла у творах украïнських класикiв середини XIX

Iдея собору в романi Павла Загребельного “Диво” та у романi Олеся Гончара “Собор”

Осiннi мелодiï Володимира Сосюри i Максима Рильського

Є в коханнi i буднi, i свята

Уславлення рiдноï мови в поетичнiй творчостi Максима Рильського та Володимира Сосюри

Украïнська емiграцiйна лiтература

Рiзноманiтнiсть напрямкiв i течiй в украïнськiй поезiï на рубежi XIX

Збирачi та дослiдники украïнського фольклору

Украïнська поезiя 70-90-х рокiв XIX столiття

Пiзнiй романтизм в украïнськiй лiтературi та його кращi представники

Експресiонiстський театр Леся Курбаса

Оновлення украïнського театру другоï половини XIX столiття

Явище шiстдесятництва як вияв пробудження нацiональноï свiдомостi

Найвiдомiшi украïнськi письменники XX столiття

Про непiдробнi почуття

Пiднесення украïнськоï культури, лiтератури, науки

Роль Бiблiï в духовному життi украïнського народу

Бiблiя всiх слов’ян