Головна Головна -> Твори -> Твори з української літератури -> Твори
Твори з української літератури | Сторінка 2

Твори з української літератури


Твори з української літератури, твір з літератури, шкільні скорочені твори на тему

ЧЕРНIЛЕВСЬКИЙ СТАНIСЛАВ БІОГРАФІЯ

ЧЕРКАСЕНКО СПИРИДОН БІОГРАФІЯ

ЧАЙКОВСЬКИЙ АНДРIЙ БІОГРАФІЯ

Що я довiдалася про освiту в Украïнi з уривка А. Чайковського “В Острозькiй школi”

Мажор i мiнор у повiстi Миколи Хвильового “Iван Iванович”

“Я (Романтика)” Миколи Хвильового: спiввiдношення автора з його героєм

ХВИЛЬОВИЙ МИКОЛА БІОГРАФІЯ

Лiтературна дискусiя 1925-1928 рокiв та Микола Хвильовий

Розвiнчання романтики бiльшовицькоï революцiï новелою “Я (Романтика)” Миколи Хвильового

Трагiзм життєвоï долi Миколи Хвильового та його героïв.

Моï враження вiд творiв Миколи Хвильового

Доктор Тагабат – символ безглуздоï жорстокостi бiльшовицькоï революцiï (за новелою “Я (Романтика)” М. Хвильового)

Вiдображення в повiстi “Захар Беркут” боротьби народу Русi проти татаро-монгольських нападникiв

I. Франко – це розум i серце нашого народу (М. Рильський)

Засудження користолюбства, нечесностi й хитрування в казцi Iвана Франка “Фарбований Лис”

Доля рiдного краю й украïнського народу в поезiï Iвана Франка.

Життєвий i творчий подвиг Iвана Франка.

Висмiювання пихатостi у казцi Iвана Франка “Фарбований лис”

Тpагедiя закоханого сеpця в лipичнiй дpамi I.Я.Фpанка

Багатство тематики та проблематики малоï прози I. Франка

Тема кохання в творчостi I. Франка. “Перехреснi стежки”:

Хто в кого вкрав щастя?

Боротьба I. Франка за єдину украïнську лiтературну мову

Основнi мотиви лiрики Iвана Франка

Народна поетика

Лiрична драма I. Франка “Зiв’яле листя”

Iсторична правда i художнiй вимисел у поемi I. Франка “Iван Вишенський”

Актуальнiсть вибору Iвана Вишенського в наш час

Проблема морального вибору людини

Художня майстернiсть Франка у повiстi “Захар Беркут”

Народнiсть образу Захара Беркута

Вiд чого залежить життєвий вибiр людини?

Iсторичне минуле украïнського народу в зображеннi Iвана Франка

ФPAHKO IBAH БІОГРАФІЯ

Вiдобpаження пpагнення наpоду до нацiональноï самостiйностi, до волi в поемi “Мойсей”

Украдене щастя – соцiально-психологiчна драма

Народ i його буття на сторiнках поеми I. Франка “Мойсей”

Зiв’яле листя у серцi i пам’ятi I. Франка

Образ Мойсея в однойменнiй поемi I. Франка

Iван Франко – трибун народний. Життя та доля письменника Франка

Хто з героïв окрадений найбiльше? (за драмою “Украдене щастя”)

Психологiя героïв драми “Украдене щастя”

Про перехреснi стежки iнтелiгенцiï (повiсть Iвана Франка “Перехреснi стежки”)

Iван Франко – майстер художнього слова

Розкриття проблеми громадянськоï вiдповiдальностi поводиря нацiï у поемi “Мойсей”

Вiдображення прагнення народу до нацiональноï самостiйностi, до волi в поемi “Мойсей

Спiвзвучнiсть поезiï Iвана Франка з народнопiсенною творчiстю

Нев’януча природнiсть iнтимноï лiрики Iвана Франка

Проблеми честi i зради в повiстi Iвана Франка “Захар Беркут”

Основна проблематика твору Ю. Федьковича “Три як рiднi брати”

Юрiй Федькович – “буковинський Кобзар”

Основнi мотиви вiршiв Ю. Федьковича

Трагедiя людини, вiдiрваноï вiд рiдноï землi, у драмi

Проблема боротьби зи вiльне, красиве, духовно багате життя у драмi-феєрiï

Глибина i щирiсть переживань лiричного героя в поезiï

Творчiсть Лесi Украïнки

Думки матерi про долю своєï дитини у “Колисковiй” Лесi Украïнки

Уславлення мужностi i сили людського духу в поезiï Лесi Укpаïнки

Проблематика драми Лесi Украïнки

Якби я був Лукашем…

Фемiнiзм у творчостi Лесi Украïнки

Розкриття в образах Мавки i Лукаша вiри в перемогу високих iдеалiв людини

“екологiчне сумлiння” нашоï землi

Музика в життi й творчостi Лесi Украïнки

Iдея сильноï особистостi в поезiï Лесi Украïнки

Поема “Давня казка” як поетичний манiфест Лесi Украïнки

Образ Мавки (за драмою-феєрiєю “Лiсова пiсня”)

Фiлосовський мотив сенсу людського життя в дpамi-феєpiï

Лiсова пiсня Лесi Украïнки – прекрасна казка про любов i зраду

Поетичний образ Украïни у поезiï Лесi Украïнки

Нi! Я жива, я вiчно буду жити… (Леся Украïнка)

Iнтимна лiрика Лесi Украïнки

Мiй улюблений драматичний твiр Лесi Украïнки (“Кассандра”)

Доля Оксани – головноï героïнi драми Лесi Украïнки “Бояриня”

Патрiотичнi мотиви творчостi Лесi Украïнки