Головна Головна -> Твори -> Твори з української літератури -> Твори
Твори з української літератури | Сторінка 11

Твори з української літератури


Твори з української літератури, твір з літератури, шкільні скорочені твори на тему

КОБИЛЯНСЬКА ОЛЬГА

Васюткіно озеро [1 / 2]

Ольга Кобилянська біографія

Інтимна лірика Ліни Костенко

Моï роздуми над повiстю “Земля” Ольги Кобилянськоï

Жiночий iдеал Ольги Кобилянськоï (за повiстями “Людина” i “Царiвна”)

Передовсiм – особистiсть (думки з приводу твору Ольги Кобилянськоï “Людина”)

Філософське осмислення життя в поезії Ліни Костенко

Авторська позицiя у повiстi Ольги Кобилянськоï “Людина”

Осмислення сутностi людського буття в повiстi Ольги Кобилянськоï “Земля”

Образ украïнськоï Мадонни в поезiï Л. Кисельова “Катерина”

КИСЕЛЬОВ ЛЕОНIД БІОГРАФІЯ

Повiсть Г. Квiтки-Основ’яненка “Конотопська вiдьма” – сатира на козацько-старшинський устрiй

Народнi обряди в повiстi Г. Квiтки-Основ’яненка “Маруся”

Григорiй Квiтка-Основ’яненко – перший прозаïк новоï украïнськоï лiтератури

Образ Марусi в однойменнiй повiстi Г. Квiтки-Основ’яненка

Засоби сатиричного зображення дiйсностi

КВIТКА-ОСНОВ’ЯНЄНКО ГРИГОРIЙ БІОГРАФІЯ

Зобpаження життя i побуту укpаïнського селянства в повiстi Г.Ф.Квiтки-Основ’яненка “Маpуся”

Поєднання pеального i фантастичного в повiстi Г.Ф.Квiтки-Основ’яненка “Конотопська вiдьма”

Образ Пузиря в комедiï I. Карпенка-Карого “Хазяïн”

П’єса I. Карпенка-Карого “Хазяïн” – соцiально-сатирична комедiя нового типу

Основнi конфлiкти i тема п’єси I. Карпенка-Карого “Хазяïн”

Порiвняльна характеристика Пузиря i Злотницького (за твором “Хазяïн”)

Селянство в пореформенi часи (за п’єсою I. Карпенка-Карого “Сто тисяч”)

Сатирична типiзацiя в комедiï I. Карпенка-Карого “Сто тисяч”

Трагедiя жiночоï долi в творчостi Iвана Карпенка-Карого

Мої роздуми над повiстю “Земля” Ольги Кобилянської (IV варіант)

Морально-етичнi проблеми в комедiï Iвана Карпенка-Карого “Мартин Боруля”

Мої роздуми над повiстю “Земля” Ольги Кобилянської (III варіант)

Образ копача Бонавентури в п’єсi Iвана Карпенка-Карого “Сто тисяч”

Образ Герасима Калитки у комедiï I. Карпенка-Карого “Сто тисяч”

Мої роздуми над повiстю “Земля” Ольги Кобилянської (I варіант)

Проблема бездуховностi людини, заслiпленоï прагненням до наживи

Мої роздуми над повiстю “Земля” Ольги Кобилянської (II варіант)

КАРПЕНКО-КАРИЙ IВАН БІОГРАФІЯ

Образ Пузиря за п’єсою

«Школа» Терентія Пузиря та її талановиті учні (за комедією І.К. Карпенка-Карого «Хазяїн»)

Образ Пузиря в комедiï Iвана Карпенка-Карого “Хазяïн”

Честь i безчестя персонажiв комедiï Iвана Карпенка-Карого “Хазяïн”

Художня правда п’єси Iвана Карпенка-Карого “Хазяïн”

“Хазяïн” Iвана Карпенка-Карого – видатне досягнення украïнськоï драматургiï ХIХ ст.

“Хазяïн” I.К.Каpпенка-Каpого – видатне досягнення укpаïнськоï дpаматуpгiï XIX ст

КАЛИНЕЦЬ IГОР БІОГРАФІЯ

Iсторична основа роману П. Загребельного “Роксолана”

Поетичний образ Роксолани (за романом П. Загребельного “Роксолана”)

Iсторiя на сторiнках романiв Павла Загребельного

Iсторична романiстика Павла Загребельного як iсторiя людськоï душi

Яскрава особистiсть митця Сивоока, будiвничого Софiï Киïвськоï

ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ ПАЛО БІОГРАФІЯ

Образ Софiï Киïвськоï

Обpаз Софiï Киïвськоï-символ духовного надбання укpаïнського наpоду (за pоманом “Диво”

ЗАБУЖКО ОКСАНА БІОГРАФІЯ

ЖИЛЕНКО IРИНА БІОГРАФІЯ

ЖАДАН СЕРГIЙ БІОГРАФІЯ

ДРОЗД ВОЛОДИМИР БІОГРАФІЯ

Екологiя моральностi чи моральнiсть екологiï? (Роздуми над твором I. Драча “Чорнобильська Мадонна”)

Реальне i фантастичне в поемi I. Драча “Чорнобильська Мадонна”

Сенс назви поеми I. Драча “Чорнобильська Мадонна”

Балада про соняшник

ДРАЧ IВАН БІОГРАФІЯ

Ідея вічності у вірші Г. Аполлінера «Міст Мірабо»

Провiднi мотиви лiрики I. Драча

Реальнi та фантастичнi картини чорнобильськоï трагедiï в поемi Iвана Драча “Чорнобильська мадонна”

Художнє осмислення чоpнобильськоï тpагедiï в поемi Iвана Дpача “Чоpнобильська мадонна”

Украïна в огнi – неприхована правда про вiйну

Трагедiйне звучання твору О. Довженка “Украïна в огнi”

Я син свого часу i весь належу сучасникам своïм (“Щоденник” О. Довженка)

Олександр Довженко – “душi людськоï дивний чарiвник”

Вiдображення нацiональноï самосвiдомостi героïв у творах Олександра Довженка.

Олександр Довженко: трагiзм творчоï долi

Доля народу у кiноповiстi О. Довженка “Украïна в огнi”

Кiноповiсть О. Довженка “Украïна в огнi”: доля народу крiзь призму авторського бачення й оцiнки

Зображення вiйни в кiноповiстi Олександра Довженка “Украïна в огнi”

Образ рiдного краю в кiноповiстi О. Довженка “Зачарована Десна”