Головна Головна -> Твори -> Твори з української літератури -> Твори
Твори з української літератури | Сторінка 10

Твори з української літератури


Твори з української літератури, твір з літератури, шкільні скорочені твори на тему

Образ Батьківщини у творчості Євгена Маланюка (ІI варіант)

Енеïда I. Котляревського та “Енеïда” ВерAiлiя

Образ Батьківщини у творчості Євгена Маланюка (І варіант)

Порiвняльна характеристика образiв Марусi й Наталки Полтавки

Образ сучасника в творчості Євгена Маланюка

Поетичний образ Наталки Полтавки – дiвчини з народу за п’єсою I. Котляревського “Наталка Полтавка”

Гидке каченя

Енеïда I. Котляревського як бурлескно-травестiйна поема

Нацiонально-патрiотична спрямованiсть “Енеïди” I. Котляревського

Поет своєї епохи

справжня енциклопедiя украïнознавства

“Еней був парубок моторний”

Чого навчають нас картини пекла i раю у поемi “Енеïда” Iвана Котляревського

КОТЛЯРЕВСЬКИЙ IВАН БІОГРАФІЯ

Українське село 20-х років у п`єсах М. Куліша

Роль пiснi в п’єсi I.П.Котляpевського “Hаталка Полтавка”

Проблематика драматичної творчості М. Куліша (ІI варіант)

Про Наталку Полтавку i не тiльки про неï (за твором Iвана Котляревського “Наталка Полтавка”)

Утвердження народноï моралi та внутрiшньоï краси у п’єсi Котляревського “Наталка Полтавка”

“Еней був парубок моторний…” (за поемою Iвана Котляревського “Енеïда”)

“Енеïда” Iвана Котляревського – енциклопедiя украïнознавства

Художнє відтворення проблем українізайії 20-х років (за п`єсою М.Куліша “Мина Мазайло”) (IIІ варіант)

Моï роздуми над п’єсою I. Котляревського “Наталка Полтавка”

“Енеïда” I.П.Котляpевського -енциклопедiя укpаïнознавства

Проблематика драматичної творчості М. Куліша (І варіант)

Поезiя – це зажди неповторнiсть (про творчiсть Лiни Костенко)

Поетичнi мотиви ранньоï лiрики Лiни Костенко

Критика вад сучасного суспільства в комедії М. Куліша “Мина Мазайло”

Трагiчнi картини минулого украïнського народу в творi Л. Костенко “Маруся Чурай”

Лiричнi героïнi Лiни Костенко

Найяскравiшi риси нацiонального характеру героïв роману

Духовнi цiнностi людини в поезiï Лiни Костенко.

Розповідь про Сергія Петровича

Втiлення в обpазi Маpусi Чуpай моpальноï кpаси й таланту укpаïнського наpоду

Засоби поетичноï мови iнтимноï лiрики Лiни Костенко

Образ Вiтчизни у романi Лiни Костенко “Маруся Чурай”

Iсторiя любовi та iсторiя Украïни у романi Л. Костенко “Маруся Чурай”

Своєрідність індивідуального стилю Івана Кочерги (II варіант)

“Це тихе сяйво над моєю долею…”

Своєрідність індивідуального стилю Івана Кочерги (I варіант)

КОСТЕНКО ЛIНА БІОГРАФІЯ

Авторитет Лiни Костенко в сучасному украïнському письменствi

Втiлення в образi Марусi Чурай моральноï Краси й таланту украïнського народу

«Intermezzo» – вершина майстерності М. Коцюбинського у жанрі новели (I варіант)

Мої враження від повісті М. Коцюбинського “Тіні забутих предків” (I варіант)

Близькi мотиви творчостi Лiни Костенко i Лесi Украïнки

Життєвi iдеали Марусi Чурай (за однойменним романом Лiни Костенко)

Мої враження від повісті М. Коцюбинського “Тіні забутих предків” (II варіант)

Дiвчина з легенди (за iсторичним романом Лiни Костенко “Маруся Чурай”)

Втiлення в образi Марусi Чурай моральноï краси i таланту украïнського народу (II варiант)

Трагедія закоханих Івана та Марічки (за повістю М. Коцюбинського “Тіні забутих предків” (II варіант)

Втiлення в образi Марусi Чурай моральноï краси й таланту украïнського народу (I варiант)

Драма “нерiвнi душ” Марусi Чурай i Гриця Бобренка (за романом Лiни Костенко “Маруся Чурай”)

Художнє осмислення загальнолюдських цiнностей у твоpчостi

Художнi роздуми Григорiя Косинки про драматичнi випробування народу в пореволюцiйну добу

КОСИНКА ГРИГОРIЙ БІОГРАФІЯ

Розкpиття загальнолюдських i моpальних цiнностей у новелах Гpигоpiя Косинки

Героï невидимого свiту

КОРОЛIВ-СТАРИЙ ВАСИЛЬ БІОГРАФІЯ

Життя родини Ангелiв (за п’єсою О. Коломiйця “Дикий Ангел”)

Багатство характерів у романі Ліни Костенко “Маруся Чурай”

Проблема батькiв i дiтей та ïï актуальнiсть у наш час (за твором “Дикий Ангел”)

“Ця дівчина не просто так, Маруся” (І варіант)

Вiчнi проблеми в творi О. Коломiйця “Дикий Ангел”

Психологічне навантаження роману Ліни Костенко “Маруся Чурай” (I варіант)

Взаємини мiж батьками i дiтьми у п’єсi

Крах мрiй Олени Ляуфлер

“Маруся Чурай” Ліни Костенко – історичний роман у віршах (IV варіант)

Чи виправдовуєте ви замiжжя Олени Ляуфлер? (за повiстю О. Кобилянськоï “Людина”)

I ти, найкраща жiнко, героïчна, прекрасна Ольго! Життя i доля Ольги Кобилянськоï

“Маруся Чурай” Ліни Костенко – історичний роман у віршах (IІ варіант)

Поетичнiсть i глибина зображення жiночих характерiв у творах О. Кобилянськоï

“Маруся Чурай” Ліни Костенко – історичний роман у віршах (IIІ варіант)

Хто винен у трагедiï Федорчукiв?

Новiтня iнтерпретацiя християнського мотиву братовбивства