Головна Головна -> Твори -> Твори з української літератури -> Твори
Твори з української літератури

Твори з української літератури


Твори з української літератури, твір з літератури, шкільні скорочені твори на тему

Тема громадянськоï вiйни в романi Ю. Яновського “Вершники”

Що мене найбiльше вразило в новелi Ю. Яновського “Лист у вiчнiсть”

Трагедiя роду Половцiв у романi Ю. Яновського “Вершники”

Фольклорнi джерела роману “Вершники”

Iдейний смисл назви новели “Подвiйне коло”

Грiх i спокута

ЯНОВСКИЙ ЮРIЙ БІОГРАФІЯ

Моï роздуми над романом Юрiя Яновського “Чотири шаблi”

Автобiографiчна основа вiрша Т. Шевченка “Якби ви знали, паничi…”

Малий гайдамака (за уривком “Дитинство Шевченка”)

Чому сучаснi письменники продовжують звертатися до творчостi Т. Шевченка?

Моï враження вiд вiрша Т. Шевченка “На панщинi пшеницю жала…”м

Обpаз наpодного спiвця в поезiï Т.Г.Шевченка

Тpагiзм обpазу матеpi в поемi Т.Г.Шевченка “Hаймичка”

Образ Украïни у творчостi Т. Шевченкам

Кобзар у моєму життi

Моя улюблена поезiя з “Кобзаря” Т. Шевченка

Мотиви лiрики Т. Шевченка рокiв заслання

Мpiï Таpаса Шевченка пpо майбутнє Укpаïни

Образ матерi у творах Т. Шевченка

Моï роздуми пiд час читання поеми “Наймичка” Т. Шевченка

Заповiт Т. Шевченка – патрiотичний гiмн

Кого висмiює Т. Шевченко у п’єсi “Назар Стодоля”?

Трагiчнi подiï в Украïнi 1768 року та ïх вiдображення в поемi Т. Шевченка “Гайдамаки”

Iсторична тематика у творчостi Т. Шевченка

Художнi особливостi балад Т. Шевченка

Неможливiсть однолiнiйноï оцiнки жiночих образiв Т. Шевченка

Вплив творчостi Шевченка на розвиток украïнськоï лiтератури, мистецтва, духовноï культури

Образ народного спiвця в поезiï Тараса Шевченка

Романтичний характер ранньоï творчостi Тараса Шевченка

Коли перегорнена остання сторiнка поеми Тараса Шевченка “Наймичка”

Життя Тараса Шевченка

I чужому научайтесь, й свого не цурайтесь (Т. Шевченко)

Нацiональне самовизначення в творi Т. Шевченка “I мертвим, i живим, i ненарожденним…”

Прометей: нове життя мiфологiчного образу

Украïна як заручниця в iмперськiй “тюрмi народiв”

Мiстерiя Т. Шевченка “Великий льох”: алегоричний смисл твору

Поема “Сон”

Незабутнi сторiнки поеми Тараса Шевченка “Гайдамаки”

Образ Катерини в однойменнiй поемi Тараса Шевченка

“Не слухала Катерина нi батька, нi неньки”

Мрiï Тараса Шевченка про майбутнє рiдного краю

Послання “I мертвим, i живим, i ненарожденним землякам моïм…” – заповiт Шевченка нащадкам

Романтизм творiв молодого Тараса Шевченка

Тарасова молитва

Вогонь Шевченкового слова

Роздуми Шевченка про власну долю та долю Украïни

Роздуми про життєве призначення людини в поезiï Т. Г. Шевченка “Минають днi, минають ночi…”

” Доле, де ти?..”

Моï роздуми над долею дитини-сироти пiсля прочитання вiрша Т. Шевченка “Менi тринадцятий минало”

Iдея незнищенностi справжнього кохання, краси, вiрностi

Чи виконали ми заповiт Шевченка?

ШЕВЧЕНКО ТАРАС БІОГРАФІЯ

Зiставлення поем Т. Шевченка “Катерина” i “Наймичка”

…Учiтесь, читайте, i чужому научайтесь, i свого не цуpайтесь… ( Таpас Шевченко )

Поема “Сон” – свiдчення великоï громадянськоï смiливостi Т. Шевченка

Образи Хоми й Назара в драмi Т. Шевченка “Назар Стодоля”

Образ Яреми (за поемою Т. Шевченка “Гайдамаки”)

Образи @онти та Залiзняка за поемою “Гайдамаки”

Якi риси вдачi запорожцiв вiдтворив Тарас Шевченко у поемi “Гамалiя”

Iсторична основа поеми Т. Шевченка “Гамалiя”

Моє розумiння “Заповiту” Тараса Шевченка

Любов до рiдного краю в творах Т. Шевченка

“В сiм’ï вольнiй, новiй” (присвячено Тарасовi Шевченку)

Украïна й украïнцi у творчостi Тараса Шевченка

Мрiï Тараса Шевченка про майбутнє Украïни

Сатиричне зображення царськоï iмперiï у поемах Тараса Шевченка “Сон” i “Кавказ”

Автобiографiчнi мотиви у вiршi Т. Шевченка “i вирiс я на чужинi”

Проблема морального обов’язку у творi “I мертвим, i живим, i ненародженим землякам моïм…” Шевченка

Образ народного спiвця в поезiï Тараса Шевченка

Реальне i фантастичне в баладi Т. Шевченка “Тополя”

Пpометей – символiчний обpаз нескоpеного наpоду

ШАШКЕВИЧ МАРКIЯН БІОГРАФІЯ

Тема минулого Украïни в творчостi М. Шашкевича

Провiднi теми поезiй Маркiяна Шашкевича