Головна Головна -> Твори -> Величальна пiсня для матерi (за поезiєю Бориса Олiйника)

Величальна пiсня для матерi (за поезiєю Бориса Олiйника)Величальна пiсня для матерi (за поезiєю Бориса Олiйника)
Впадає в око один дещо парадоксальний момент: у поета не так i багато творiв, повнiстю присвячених материнськiй темi, та все ж, незважаючи на це, образ матерi дуже помiтний у його поетичному свiтi. Чим це пояснюється?
Перш за все звернiмо увагу на незриму “присутнiсть” образу матерi в багатьох поезiях. Звичайно ж, ця “присутнiсть” не вiртуальна, вона якось вiдбита у словi. Найчастiше цей вiдбиток знаходимо в якомусь одному вагомому штриху, виразностi якого достатньо для того, щоб вiдчувалось звучання материнської теми у всьому цiлiсно сприйнятому творi. Як типовий приклад можна навести поезiю “Ялинка”. Складний, навiть у чомусь драматичний розвиток поетичного смислу твору завершується у словах “I ми вертаєм… у вiчну казку… до матерiв”. Повернутись до казки, до матерi, – це повернутись у свiт дитинства – повернутись до духовної чистоти. Завершивши головний смисл, кiнцiвка твору нiби спалахом освiтила весь його попереднiй розвиток. Тому-то iдея чистоти материнської моралi є такою вiдчутною при читаннi твору.
Досить часто те чи iнше висловлювання поета про матiр набуває такої вагомостi, що починав “тримати на собi” весь твiр:
Вiддай усе, що взяв, i освятись.
Ще бiльше, нiж узяв, зумiй вiддати…
Стоїть на видноколi свiтла мати –
У неї вчись.
Головна причина вагомостi теми матерi в поетичному свiтi Б. Олiйника полягає в тому, що майже всi поезiї, присвяченi цiй темi, є мистецькими шедеврами. До таких творiв, поза всяким сумнiвом, слiд вiднести “Мати сiяла сон…”, “Пiсню про матiр”, “Мати наша – сивая горлиця…”, “Мамо, вечiр догоря…” (останнiй вiрш iз поеми циклу “Сиве сонце моє”).
Для Б. Олiйника, так само як i для його найвидатнiшого i най-ближчого за часом попередника в розробцi материнської теми, Андрiя Малишка, образ матерi пiдноситься до символiчного значення “Народ”. Мати для поета є носiєм зразкової народної моралi. Вiд своєї матерi поет в основному сприйняв багатство народної пiснi:
Спасибi, мамо, що в голодний день
Ти, мов у казцi, де дарують царства,
Передала єдине iз багатства –
Найвищу пробу золотих пiсень.
Образ матерi буквально тисячами природних зв’язкiв пов’язаний iз народом, його iсторiєю, пiснею, рiдним словом.
Мати наша – сивая горлиця.
Все до її серденька горнеться:
Золота бджола – намистиною,
Небо – празниковою хустиною,
Сивий дуб – прокуреним прадiдом…
Уже з цих перших рядкiв вiдчуваємо якесь дивне, майже не знайоме нам навiювання. Тут йдеться про гармонiю Людини i Природи. Щоправда, наше визначення аж надто загальне. Треба точнiше: не Людина, а Мати. Природа-свiт любить матiр. Золота бджiлка горнеться до неї намистиною – i ми її легко розумiємо, бо вона, скромна трудiвниця, тягнеться до такої ж невтомної трудiвницi, якою є сiльська жiнка- мати. “Небо” в системi образiв Б. Олiйника завжди пов’язане iз чимось духовно високим, небуденним, святковим. Тому саме воно дарує матерi празникову хустину. (Тут Б. Олiйник вловив одну iз зворушливих рис наших сiльських матерiв – їхню особливу любов до хустинок, що йде вiд давнiх народних традицiй). Сивий дуб горнеться до жiнки прокуреним прадiдом – i цей образ незмiрне чарiвний i глибокий. Не кажучи вже про точнiсть порiвняння дуба з “прокуреним прадiдом”, ця фраза надiлена ще й iншою точнiстю – точнiстю вiдображення народних сiмейпо-побутових традицiй у ставленнi до людей похилого вiку. За ними завжди доглядали матерi. Звiдси i вiдповiдне вдячне ставлення дiдiв i прадiдiв до них.
Образ матерi у Б. Олiйника художньо осягається в трьох основних образах. Досить часто вiн постає гiгантським пам’ятником матерi, що бачиться на тлi далекого горизонту: “Стоїть на видноколi свiтла мати…”, “Мати дуже висока, древнiша вiд космосу, На плечi в неї райдуга гнеться коромислом”. У таких випадках образ матерi набирає символiчностi. Другий вид образiв – духовне осягнення ролi матерi (“Мати сiяла сон…”, “Мати наша – сивая горлиця” та iн.). У поезiях цього плану теж небагато живої конкретики.
До третього виду належать поезiї, що побудованi в основному на конкретних реалiях. Треба сказати, що власне окремих вiршiв, посвячених материнськiй темi i написаних у ключi живої образної конкретики, майже нема. Кiлька свiжих виразних художнiх деталей знаходимо в поезiї-притчi “Та було у матерi чотири сини…”:
Мати працювала в городнiй бригадi
I любила борщ пiсний.
Перед сном, бувало, вмикала радiо,
Як передавали пiснi.
А роки летiли, мов сивi конi…
Вже й недобачати стала.
Над очима клала дашком долонi –
Ждала-виглядала.
Фiнал, вершина освоєння цiєї теми – поема “Сиве сонце моє” (1978), пiсля якої поет значно рiдше звертається до теми матерi.
Поема “Сиве сонце моє”, так само як i поезiя “Пiсня про матiр”, освоює болючу тему вiдходу матерi iз цього свiту – вiдходу “за межу”. Але якщо в поезiї йшлось просто про матiр як про образ узагальнюючий, то поему Б. Олiйник присвятив пам’ятi своєї матерi.
В роки вiйни була ще молода. “Вже – солдатка. Iще – не вдова”. Вiйна закiнчилась. Вiдсвяткували День Перемоги. Вже почали повертатися iз фронтiв тi, кому випала доля повернутись. А чоловiка все не було. А потiм прийшов лист, з якого дiзналась, що вiн нiколи не повернеться. Знепритомнiла. А далi – доля вдови-солдатки, яких так багато було пiсля вiйни у наших селах.
Чомусь особливо вдячний поету за такi, примiром, рядки, у яких через окремi конкретнi деталi пiзнаєш не тiльки характер матерi лiричного героя, а й той побут, в якому проходило її життя. Лiричний герой йде на могилу матерi:
I раптом радiсно кольнули сльози:
По бiлiй, непорочнiй цiлинi
До тебе стежка бiгла на морозi.
Хто протоптав її?
Чи родаки,
Чи, мо’, чиясь гiрка вдовина доля?
А може, га, за котру ти рядки,
Коли вона хворiла, дополола?
Мати для Б. Олiйника є носiєм визначальної людської риси – Доброти. Саме завдяки образовi матерi ця риса стала головною в системi моральних цiнностей, проповiдуваних поетом.

Величальна пiсня для матерi (за поезiєю Бориса Олiйника)Впадає в око один дещо парадоксальний момент: у поета не так i багато творiв, повнiстю присвячених материнськiй темi, та все ж, незважаючи на це, образ матерi дуже помiтний у його поетичному свiтi. Чим це пояснюється? Перш за все звернiмо увагу на незриму “присутнiсть” образу матерi в багатьох поезiях. Звичайно ж, ця “присутнiсть” не вiртуальна, вона якось вiдбита у словi. Найчастiше цей вiдбиток знаходимо в якомусь одному вагомому штриху, виразностi якого достатньо для того, щоб вiдчувалось звучання материнської теми у всьому цiлiсно сприйнятому творi. Як типовий приклад можна навести поезiю “Ялинка”. Складний, навiть у чомусь драматичний розвиток поетичного смислу твору завершується у словах “I ми вертаєм… у вiчну казку… до матерiв”. Повернутись до казки, до матерi, – це повернутись у свiт дитинства – повернутись до духовної чистоти. Завершивши головний смисл, кiнцiвка твору нiби спалахом освiтила весь його попереднiй розвиток. Тому-то iдея чистоти материнської моралi є такою вiдчутною при читаннi твору. Досить часто те чи iнше висловлювання поета про матiр набуває такої вагомостi, що починав “тримати на собi” весь твiр:    Вiддай усе, що взяв, i освятись.    Ще бiльше, нiж узяв, зумiй вiддати…    Стоїть на видноколi свiтла мати –    У неї вчись. Головна причина вагомостi теми матерi в поетичному свiтi Б. Олiйника полягає в тому, що майже всi поезiї, присвяченi цiй темi, є мистецькими шедеврами. До таких творiв, поза всяким сумнiвом, слiд вiднести “Мати сiяла сон…”, “Пiсню про матiр”, “Мати наша – сивая горлиця…”, “Мамо, вечiр догоря…” (останнiй вiрш iз поеми циклу “Сиве сонце моє”). Для Б. Олiйника, так само як i для його найвидатнiшого i най-ближчого за часом попередника в розробцi материнської теми, Андрiя Малишка, образ матерi пiдноситься до символiчного значення “Народ”. Мати для поета є носiєм зразкової народної моралi. Вiд своєї матерi поет в основному сприйняв багатство народної пiснi:    Спасибi, мамо, що в голодний день    Ти, мов у казцi, де дарують царства,    Передала єдине iз багатства –    Найвищу пробу золотих пiсень. Образ матерi буквально тисячами природних зв’язкiв пов’язаний iз народом, його iсторiєю, пiснею, рiдним словом.    Мати наша – сивая горлиця.    Все до її серденька горнеться:    Золота бджола – намистиною,    Небо – празниковою хустиною,    Сивий дуб – прокуреним прадiдом… Уже з цих перших рядкiв вiдчуваємо якесь дивне, майже не знайоме нам навiювання. Тут йдеться про гармонiю Людини i Природи. Щоправда, наше визначення аж надто загальне. Треба точнiше: не Людина, а Мати. Природа-свiт любить матiр. Золота бджiлка горнеться до неї намистиною – i ми її легко розумiємо, бо вона, скромна трудiвниця, тягнеться до такої ж невтомної трудiвницi, якою є сiльська жiнка- мати. “Небо” в системi образiв Б. Олiйника завжди пов’язане iз чимось духовно високим, небуденним, святковим. Тому саме воно дарує матерi празникову хустину. (Тут Б. Олiйник вловив одну iз зворушливих рис наших сiльських матерiв – їхню особливу любов до хустинок, що йде вiд давнiх народних традицiй). Сивий дуб горнеться до жiнки прокуреним прадiдом – i цей образ незмiрне чарiвний i глибокий. Не кажучи вже про точнiсть порiвняння дуба з “прокуреним прадiдом”, ця фраза надiлена ще й iншою точнiстю – точнiстю вiдображення народних сiмейпо-побутових традицiй у ставленнi до людей похилого вiку. За ними завжди доглядали матерi. Звiдси i вiдповiдне вдячне ставлення дiдiв i прадiдiв до них. Образ матерi у Б. Олiйника художньо осягається в трьох основних образах. Досить часто вiн постає гiгантським пам’ятником матерi, що бачиться на тлi далекого горизонту: “Стоїть на видноколi свiтла мати…”, “Мати дуже висока, древнiша вiд космосу, На плечi в неї райдуга гнеться коромислом”. У таких випадках образ матерi набирає символiчностi. Другий вид образiв – духовне осягнення ролi матерi (“Мати сiяла сон…”, “Мати наша – сивая горлиця” та iн.). У поезiях цього плану теж небагато живої конкретики. До третього виду належать поезiї, що побудованi в основному на конкретних реалiях. Треба сказати, що власне окремих вiршiв, посвячених материнськiй темi i написаних у ключi живої образної конкретики, майже нема. Кiлька свiжих виразних художнiх деталей знаходимо в поезiї-притчi “Та було у матерi чотири сини…”:    Мати працювала в городнiй бригадi    I любила борщ пiсний.    Перед сном, бувало, вмикала радiо,    Як передавали пiснi.    А роки летiли, мов сивi конi…    Вже й недобачати стала.    Над очима клала дашком долонi –    Ждала-виглядала. Фiнал, вершина освоєння цiєї теми – поема “Сиве сонце моє” (1978), пiсля якої поет значно рiдше звертається до теми матерi. Поема “Сиве сонце моє”, так само як i поезiя “Пiсня про матiр”, освоює болючу тему вiдходу матерi iз цього свiту – вiдходу “за межу”. Але якщо в поезiї йшлось просто про матiр як про образ узагальнюючий, то поему Б. Олiйник присвятив пам’ятi своєї матерi. В роки вiйни була ще молода. “Вже – солдатка. Iще – не вдова”. Вiйна закiнчилась. Вiдсвяткували День Перемоги. Вже почали повертатися iз фронтiв тi, кому випала доля повернутись. А чоловiка все не було. А потiм прийшов лист, з якого дiзналась, що вiн нiколи не повернеться. Знепритомнiла. А далi – доля вдови-солдатки, яких так багато було пiсля вiйни у наших селах. Чомусь особливо вдячний поету за такi, примiром, рядки, у яких через окремi конкретнi деталi пiзнаєш не тiльки характер матерi лiричного героя, а й той побут, в якому проходило її життя. Лiричний герой йде на могилу матерi:    I раптом радiсно кольнули сльози:    По бiлiй, непорочнiй цiлинi    До тебе стежка бiгла на морозi.    Хто протоптав її?    Чи родаки,    Чи, мо’, чиясь гiрка вдовина доля?    А може, га, за котру ти рядки,    Коли вона хворiла, дополола? Мати для Б. Олiйника є носiєм визначальної людської риси – Доброти. Саме завдяки образовi матерi ця риса стала головною в системi моральних цiнностей, проповiдуваних поетом.

Схожі твори: