Головна Головна -> Твори -> Драматичнi пристрастi в новелi Проспера Мерiме “Кармен”

Драматичнi пристрастi в новелi Проспера Мерiме “Кармен”Драматичнi пристрастi в новелi Проспера Мерiме “Кармен”

Проспер Мерiме, вiдомий французький новелiст i драматург, майстер
захоплюючих творiв, якi мають чималу романтичну забарвленiсть. Тут i
“цiлiснi” характери, екзотика, i захоплюючий сюжет, i могутнi пристрастi
героїв. Ще один улюблений прийом Мерiме, який теж нейтралiзує романтичну
пiднесенiсть сюжету, – це введення оповiдача. Вiн мандрує рiзними
країнами свiту з метою ознайомлення з культурними цiнностями. Оповiдач –
це друге “я” самого Мерiме. Об’єктивна, трохи насмiшкувата розповiдь
оповiдача є коментарем, який ставить пiд сумнiв вiрогiднiсть незвичайних
подiй або пропонує їх рацiональне трактування.

Серед творiв, написаних Мерiме, “Кармен” є однiєю з вершин його
новелiстики. Новелу було написано 1845 року, та всесвiтньої слави вона
набула пiсля 1874 року, коли Ж. Бiзе поставив однойменну оперу.
Але таке розумiння нiяк не допомагає йому. Вiн заручник
власної натури, що веде його звивистими шляхами до вбивства i в’язницi.

Про iсторiю кохання Кармен i Хосе ми дiзнаємося зi слiв оповiдача, який
майже холодно веде розповiдь про пристрастi Хосе i Кармен.

В новелi знайшли вiдбиток майже всi ознаки майстерностi
Мерiме-новелiста. На побiжний погляд iсторiя трагiчного кохання циганки
Кармен i контрабандиста Хосе – пряме свiдчення романтизму письменника.
Вiд романтизму тут i вибiр сильних природних людей – персонажiв, що
нехтують мораллю, i мiсцевий колорит (дiя вiдбувається в екзотичнiй
Iспанiї), i незвичайнi подiї (ревнощi, злочини, вбивство). Але i в цiй
новелi романтизм нейтралiзується. Цього автор досягає за допомогою низки
прийомiв: показ зв’язку характерiв Кармен i Хосе з оточенням, уведення
до романтичних образiв героїв непривабливих, майже натуралiстичних
деталей, психологiчне тлумачення мотивiв поведiнки коханцiв. Пiднесене
звучання також знижує iронiчний археолог-аматор, який подорожує Iспанiєю
з метою перевiрки власних висновкiв щодо справжнього мiсця битви пiд
Мунде, що вiдбулася за часiв Цезаря.

Твiр розпочинається коментарем оповiдача на iсторичну тему i
завершується невеличким екскурсом в етнiчну iсторiю циган. Нейтральнiсть
початку й фiналу новели вiдтiняють пристрасну та напружену оповiдь
основних частин, змушують поставитись до них критичнiше. Завдяки такому
прийому Мерiме в новелi “Кармен” зумiв продемонст рувати неперевершену
глибину психологiчного аналiзу i без мелодраматичних ефектiв та штучного
пафосу розповiсти про одвiчну людську драму.

Схожі твори: