Головна Головна -> Твори -> Тема громадянськоï вiйни в романi Ю. Яновського “Вершники”

Тема громадянськоï вiйни в романi Ю. Яновського “Вершники”I. “Вершники” Ю. Яновського
Ї роман про громадянську вiйну на Украïнi. (Ю. Яновського справедливо
називають новатором в украïнськiй лiтературi XX столiття. Вiн

Ї один iз представникiв неоромантичноï течiï, мабуть, тому роман в
новелах “Вершники” найменший за обсягом i найзмiстовнiший за тематикою роман про
громадянську вiйну на Украïнi.)
II. Жахливi сторiнки iсторiï Украïни на сторiнках роману “Вершники”.

1. Своєрiднiсть i оригiнальнiсть роману. (“Вершники”
Ї роман у новелах, кожна з яких є розповiддю про громадянську вiйну, про тi
полiтичнi сили, якi були в тi буремнi роки. Те, що новели не пов’язанi одним
сюжетом, дало змогу авторовi сказати все, що було на серцi i не вiдiйти вiд
iсторичноï правди. Сказати те, що не мiг сказати вголос.)
2. Роман “Вершники”
Ї це болючi роздуми митця про непростий час нашоï iсторiï. (У своєму
творi Ю. Яновський показує трагедiю украïнського народу 20-х рокiв XX
столiття, яка полягала в змiнi родинних i народних цiнностей заради якихось нових,
невiдомих, трагедiю братовбивчоï вiйни. Ця вiйна, наголошує автор, пройшла не
лише територiєю Украïни, а й по людських долях.)
3. Полiтичнi настроï у 20-тi роки XX  на сторiнках роману “Вершники”. (Роман
“Вершники”, вiдображаючи подiï громадянськоï вiйни в Украïнi,
розкриває полiтичнi платформи рiзних партiй та ïх ставлення до описуваних
подiй. Народ мусив орiєнтуватися у полiтичних концепцiях денiкiнцiв, петлюрiвцiв,
махновцiв, бiльшовикiв. Це було непросто!) НI. Роман “Вершники” Ю. Яновського та
його антивоєнна спрямованiсть. (Майстернiсть i оригiнальнiсть роману “Вершники” в
тому, що Ю. Яновський у страшнi роки репресiй i голодомору зумiв написати його
так, що однi читали буква в букву, а iншi
Ї мiж рядками. Бо хiба “революцiйнi iдеали” переважили терор i голод,
епiдемiï, зруйновану промисловiсть i сiльське господарство, що загальмувало
розвиток нашоï держави на десятирiччя, втрату загальнолюдських моральних
принципiв? У своєму щоденнику Ю. Яновський записав: “…I думав я не тiльки те,
що писав у книжках”. Тож читайте “Вершники” i мiж рядками, якщо хочете зрозумiти
Ю. Яновського.)

Схожі твори: