Головна Головна -> Твори -> Фольклорнi джерела роману “Вершники”

Фольклорнi джерела роману “Вершники”I. Романтик Ю. Яновський та його роман у новелах “Вершники”. (Роман “Вершники”
оригiнальний як багатством змiсту, так i досконалiстю художньоï форми, а ще
i своєю символiкою: символiчнi i назва роману, i назви новел, i зображуванi
подiï, образи.)
II. Художня своєрiднiсть роману “Вершники”.
1. Багатство змiсту i досконалiсть художньоï форми твору. (“Вершники”

Ї роман у новелах, у яких автор в стилi народного епосу розповiдає про складнi i
буремнi роки перiоду громадянськоï вiйни. Кожна з новел має i народнопоетичнi
символи, i розмаïття планiв зображення.)
2. Мова роману. (Мова твору глибоко емоцiйна, насичена метафорами, порiвняннями,
вiдзначається образнiстю у стилi народнопiсенноï творчостi нашого народу. В
романi багато звертань i до буремного 19-го року, i до героïв; багато
народних епiтетiв
Ї сини-красенi, богатирi, Половчиха, яка символiзує вiрнiсть, порiвнюється з
Ярославною; мова лаконiчна, що свiдчить про високу духовну велич героïв.)

3. Жанри народноï творчостi i роман Ю. Яновського “Вершники”. (Подiï в
романi Ю. Яновський подає в героïчному, пiднесеному планi. Це єднає роман iз
такими жанрами народноï творчостi, як украïнськi народнi думи,
героïчнi поеми, народнi плачi. Новела “Подвiйне коло” нагадує народнi думи,
“Лист у вiчнiсть”
Ї баладу про подвиг безiменного листоношi, а “Шлях армiй”
Ї легенду про залiзну троянду. Дуже багато творiв цих жанрiв в уснiй народнiй
творчостi.)
4. Символiка роману. (Роман Ю. Яновського насичений i символами: символiчнi i
образи, i назва роману i новел, i зображуванi подiï.)
III. Значення роману. (Роман “Вершники”
Ї це болючi, але правдивi сторiнки нашоï iсторiï.)

Схожі твори: