Головна Головна -> Твори -> ЯНОВСКИЙ ЮРIЙ БІОГРАФІЯ

ЯНОВСКИЙ ЮРIЙ БІОГРАФІЯ(1902- 1954)
Народився в с. Майєровому (тепер Кiровоградська область) в заможнiй селянськiй
родинi. Закiнчив Єлисаветградське реальне училище, служив у рiзних установах.
Навчався в Киïвському полiтехнiчному iнститутi, але не закiнчив його через
матерiальнi нестатки. Працював у газетi “Бiльшовик”, потiм зацiкавився
кiномистецтвом. Був спочатку редактором кiнофотоуправлiння, а з 1926р. став
головним редактором Одеськоï кiнофабрики. Жив у Харковi. Пiд час Другоï
свiтовоï вiйни в евакуацiï очолював журнал “Украïнська лiтература”
(тепер
Ї “Вiтчизна”). Останнi роки життя провiв у Києвi.
Поет, прозаïк. Утворах Яновського присутнiй дух творчого неспокою, порив до
утвердження iндивiдуальностi людини в мiнливому свiтi. Найвiдомiшi з них: збiрка
поезiй “Прекрасна Ут”, романи “Майстер корабля”, “Чотири шаблi”, “Вершники”.

Мотиви ранньоï творчостi Юрiя Яновського
Яновський будував свою творчiсть на iдеалах культового нiмецького фiлософа XIX
столiття Фрiдрiха Нiцше. Головна воля до влади, яка народжує надлюдину.

теза учення мислителя
Цiль життя
Ї пiдняття над iншими.
Свiтогляд Яновського вiдрiзняє iдея вiчного повернення, язичницькоï
циклiчностi життя. Тому коло виступає емблемою всiєï творчостi митця. Кровна
пам’ять предкiв, “кров землi”, цiнностi матерi-землi
Ї ось прiоритети його лiтературних героïв.
Досконала природна краса й жорстокiсть його персонажiв iдуть вiд акцентування
дитячого, мужнього й жорстокого типу людини. Жорстокiсть i стоïцизм тут
пiдкреслюють гiднiсть ворога. Чим жорстокiша кара, тим бiльшi симпатiï до
ворога, рiвнiсть йому. Вiйна й революцiя несуть справедливiсть, новий свiт, а
жорстокiсть
Ї воля Божа в iм’я утвердження нового порядку iснування. Творення революцiï
асоцiюється з актом творення свiту.
Традицiйний гуманiзм для Яновського чужий. Його гуманiзм у жорстокостi. Тiльки
жорстокiсть сприятиме самотворенню людини, утвердженню в свiтi волi до влади.
Життя
Ї складник волi до влади. Люди легко помирають i знищують iнших. Герой Яновського
надiлений мiфологiчним свiтовiдчуттям: жертовнiсть лежить в актi творення свiту.
Герой
Ї це не тiльки вбивця, це жертва, поспiшно готова до смертi.
Листоноша (новела “Лист у вiчнiсть”)
Ї аналог усiх жертв, що iснували до нього. Подiï вiдбуваються в суботу перед
святами. Люди збирають зелень, щоб прикрасити хату. Зеленi свята

Ї час, коли вшановують своïх предкiв, коли до живих приходять душi померлих
родичiв. Цей зв’язок передбачав жертовнiсть. Бути жертвою було справою честi.
Герой належить до обраних жертв. Зовнi вiн дуже слабий, замучений. П’явки, якi
присмокталися до тiла
Ї прикраси на тiлi жертви. Герой виявляє волю до влади над собою, над власною
пам’яттю. Вiн наказує собi забути iнформацiю, якою володiв, щоб не видати
ïï вороговi. Вмирання на самотi подiбне до рiвня прозрiння, недоступного
iншим.
Украïнськi письменники мислили законами екзистенцiалiзму. Рiвень становлення
будь-чого спiввiдноситься з фактом приреченостi на смерть. Смерть

Ї те, на що приреченi всi. Смерть
Ї єдиний творець. На рiвнi лiтератури зумовлюється поява нових жанрiв

Ї роман у новелах (“Вершники”, “Чотири шаблi”).
“Вершники”
Ї вiсiм новел. У кожнiй йдеться про чиюсь смерть. “Подвiйне коло”

Ї смерть братiв Половцiв. Коли один iз синiв помирає, батько згадує про нього.
“Дитинство”
Ї комiсар згадує про смерть свого дiда. Дiд володiв таємницями рослин, якi
пiдтримують людське життя. “Адаменко”
Ї факт самогубства як одна з вершин людини. Смерть не є невдоволення життям.
Адаменко
Ї горда людина, шахтар, вершник революцiï. Зробив усе, щоб не померти лежачи:
встає, коли стрiляє в себе.

Схожі твори: