Головна Головна -> Твори -> Вплив творчостi Шевченка на розвиток украïнськоï лiтератури, мистецтва, духовноï культури

Вплив творчостi Шевченка на розвиток украïнськоï лiтератури, мистецтва, духовноï культуриВеликий украïнський письменник, людина з незвичайною, тяжкою долею, з
свiтовою славою поета-правдолюбця
Ї це Тарас Шевченко. Його думки зрозумiлi усiм пригнобленим, усiм тим, хто хоче
вiльного, радiсного i щасливого життя. Чому ж поезiя Шевченка має не тiльки
нацiональне, але i свiтове значення?
Творчiсть поета-демократа у великiй мiрi вирiшила подальший розвиток
украïнськоï лiтератури, бо не було жодного вiдомого письменника
другоï половини XIX
Ї початку XX ст., який би не вiдчув впливу Т. Шевченка.
Максим Рильський зазначав, що “як пушкiнський реалiзм освiчував шлях росiйськiй
лiтературi, так реалiзм Шевченка освiчував шлях украïнськiй лiтературi”.

Своєю славетною збiркою “Кобзар” вiн започаткував нову епоху не тiльки в
iсторiï украïнськоï лiтератури, а й у духовностi. Думки
Шевченка-поета, борця-революцiонера завжди зверненi до майбутнього, вони надихають
новi поколiння. Ця людина завжди служила правдi i боролася за щасливе майбутнє
свого народу. I зброєю у цiй боротьбi поет зробив слово:
Возвеличу
Малих отих рабiв нiмих!
Я на сторожi коло ïх
Поставлю слово.
I дiйсно, на той час процес становлення новоï украïнськоï
лiтератури вiдбувався одночасно iз процесом розвитку науки i культури. А твори Т.
Шевченка є зразками глибокоï народностi, критичного реалiзму. У лiтературi
з’являються новi героï: селяни-протестанти
Ї бунтарi, повстанцi, борцi проти феодального гнiту. Лiтература збагатилася новими
жанрами: лiро-епiчна поема, полiтична поезiя, оповiдання i повiсть…

Вiн був основоположником критичного реалiзму i в украïнському образотворчому
мистецтвi. Його чудовi картини, рисунки, гравюри вчили iнших правдиво i
багатогранно вiдбивати сучасну дiйснiсть. Цiннiсть художнiх творiв полягає в
гострому викривальному змiстi, чiткий соцiальнiй спрямованостi.
I в своïх безсмертних поезiях, i в живописних полотнах Шевченко пропагував
свiтлi iдеали свободи, рiвностi; закликав народ до боротьби проти усiх гнобителiв
простому люду конкретний шлях цiєï боротьби, цим самим впливаючи на розвиток
i лiтератури, i мистецтва, i духовноï культури.

Схожі твори: