Головна Головна -> Твори -> Образ народного спiвця в поезiï Тараса Шевченка

Образ народного спiвця в поезiï Тараса ШевченкаВ Украïнi “родилась, гарцювала козацька воля”.
I про неï добрим людям .
Кобзарi спiвають,
Все спiвають, як дiялось,
Слiпi небораки,
Бо дотепнi…
Це уривок iз поезiï Шевченка “Думи моï, думи моï…”. Цi слова

Ї правдивий пролог до першоï збiрки Шевченка i до всiєï його творчостi.
Назва ïï дала лiтературне наймення поетовi, з яким вiн назавжди увiйшов
у свiдомiсть нашого народу.
Образ народного спiвця ми зустрiчаємо в багатьох поемах Шевченка: “Перебендя”,
“Гайдамаки”, “Катерина” та iнших. У поемi “Перебендя” перед нами

Ї постать кобзаря, наскрiзь реальна, живцем вихоплена з дiйсного украïнського
життя. Вiн
Ї бiдний сiромаха, що ночує “попiдтинню, сирота, що не має хати. Живе тiльки
пiснею, нiчим не журиться. Спiває скрiзь, де тiльки збираються люди. У пiснях його
i радiсть, i смуток, вони на кожний випадок життя. У степу на могилi спiває
кобзар, i слухач його
Ї тiльки вiтер у полi. Бо спiває вiн для себе у хвилини високого Божого натхнення.
Це великий митець, який чує все: i що вiтер говорить, i про що спiває море. Вiн
самотнiй, не завжди зрозумiлий людям.
Логiчним продовженням цього образу є образ кобзаря Волоха в поемi “Гайдамаки”. Це
пiсенна душа гайдамакiв. Своïми пiснями вiн веде ïх у бiй.

Сю нiч погуляєм,
Ляхiв погойдаєм,
Та так погуляєм,
Що аж пекло засмiється,
Земля затрясеться,
Небо запалає…
Участь кобзарiв у повстаннi
Ї iсторичний факт. Вони проходили кривавими шляхами разом з повсталим народом.
Кобзар Волох
Ї це художнє втiлення козацькоï вольницi, героïзму i завзяття,
козацького смiху, дотепу й жарту.
Зовсiм iнша роль образу кобзаря в поемi “Катерина”. Вiн з’являється в останнiй
частинi поеми. Цим образом письменник продовжує бiографiю Iвася. Хлопчик стає
поводирем кобзаря. Мабуть, кобзар зумiє iсторiю Iвася розповiсти людям. Вона стане
однiєю з його пiсень, i доля сироти, його нещасноï матерi Катерини схвилює не
одне серце.
Тарас Шевченко пiднiс образ кобзаря до символу. Вiн виразник нацiонального болю
Украïни, захисник знедолених i глашатай волi та незалежностi рiдного
краю.

Схожі твори: