Головна Головна -> Твори -> Зiставлення поем Т. Шевченка “Катерина” i “Наймичка”

Зiставлення поем Т. Шевченка “Катерина” i “Наймичка”I. Змалювання жiнки-покритки
Ї одна з тем у творчостi Т. Шевченка. (Цiй темi поет присвятив багато творiв, бо
доля жiнки була йому добре вiдома. З тугою i болем говорив вiн про рiдну матiр,
яку “ще молодую
Ї у могилу нужда та праця положила”. Важкою була доля i його сестер, якi змушенi
були йти в найми.)
II. Спiльне та вiдмiнне в поемах.
1. Напруженiсть вступу у “Наймичцi” i поступове наростання трагiзму в “Катеринi”.
(Поема “Наймичка” починається прологом, з якого дiзнаємося про велике горе Ганни,
про ïï глибокi страждання. Молодиця йде з сином полем i спiває крiзь
сльози “Як удова в Дунаєвi синiв поховала”. Читач бачить, як тяжко карається
Ганна, i переживає, чи не вчинить вона з дитиною так, як спiвається в пiснi. Пiсля
такого напруженого вступу автор переходить на спокiйну розповiдь. Поема ж
“Катерина” розпочинається звертанням до читачiв, а потiм iде розповiдь про
кохання Катерини, про ïï життя без милого, про народження дитини. А далi

Ї трагiзм i безвихiдне становище дiвчини-покритки.)
2. Наявнiсть лiричних вiдступiв. (Лiричнi вiдступи у поемi “Катерина” можна
подiлити на три групи: звернення автора до героïв твору, звернення до читачiв
i вiдступи, у яких звучать роздуми про суспiльнi причини нещастя Катерини, про
антигуманнiсть тогочасного ладу. У “Наймичцi” наявнi тiльки вiдступи-роздуми.)

3. Любов Катерини й Ганни до своïх дiтей.
4. Покора та слабкодухiсть Катерини й сила духу Ганни. (Катерина не витримує
випробувань, якi випали на ïï долю, залишає дитину саму на дорозi, а
сама накладає на себе руки. Ганна перш за все думає про сина. Вона знаходить сили
боротися з обставинами, робить усе, щоб бути поруч iз сином, хоч як це й важко
для неï.)
III. Поеми “Катерина” та “Наймичка” в оцiнцi лiтературознавцiв.
(Поема “Наймичка” належить до найбiльших трiумфiв правдивоï штуки й мусить
вважатися найкращим доказом великоï генiальностi Шевченка.
/. Франко
Поема “Наймичка” є генiальним надбанням вселюдськоï лiтератури.

Емiль Дюран
Ми не знаємо нiчого простiшого i в той же час поетичнiшого вiд його “Наймички”.

О. Плещеєв
Обидвi поеми мають спiльне тло суспiльне… Катерина натура проста, палка,
вразлива… ошукана москалями, вiдiпхнута… Наймичка
Ї натура безмiрно глибша, чуттє у неï… сильне, високе, любов до дитини
така могутня, що перемагає все iнше, заслоняє перед нею весь свiт, заставляє
забути про себе саму, вiддати все своє життя не для хвилевоï покути, а для
довгоï жертви на користь своєï дитини.
/. Франко.)

Схожі твори: