Головна Головна -> Твори -> Автобiографiчнi мотиви у вiршi Т. Шевченка “i вирiс я на чужинi”

Автобiографiчнi мотиви у вiршi Т. Шевченка “i вирiс я на чужинi”У безсмертних творах Тараса Шевченка вiдбилися спалахи збройних повстань народу
проти гнобителiв; у його поезiï є вiдблиск вод Днiпра, спалахи сонця, яке
заходить за обрiй. Поет-борець, поет-революцiонер, поет-патрiот. Скiльки
переживань, скiльки випробувань було на шляху видатного поета! 1848 року пiд час
перебування поета на островi Кос-Арал був написаний вiрш “I вирiс я на чужинi”. Це
був час, коли Шевченка було заарештовано за участь у Кирило-Мефодiïвському
товариствi. При обшуцi знайшли рукописний зошит пiд назвою “Три лiта” з
революцiйними поезiями. Особливу увагу жандарми звернули на поему “Сон”. Саме цей
твiр i був основним обвинуваченням i причиною виключно суворого покарання
Шевченка. I тiльки у травнi 1848 року поет трохи полегшено зiтхнув. Його
прикомандирували до експедицiï з обслiдування Аральського моря. Керiвники
науковоï експедицiï дуже добре поставилися до полiтичного засланця та
вiдомого поета.
Так i з’явився цей вiрш. Поет згадує своє дитинство, чужину. Тарас навчався у
Петербурзi, а до того малим хлопчиком пан Енгельгардт вивiз його як козачка.
Сирота, якому нi до кого було прихилити голови. Коли Тарасиковi було 9 рокiв,
померла мама. Це вона “на свiчку Богу заробляла, поклони тяжкiï б’ючи…” А в
11 рокiв Шевченко втратив i батька. Набагато пiзнiше виявив поет тих, хто винен у
смертi батькiв, в тому, що “аж страх погано у тiм хорошому селi”. Деякi “писаки”
змальовували Украïну в рожевих романтичних фарбах, а поет змiг дати вiдповiдь
у своïх рядках:
I не в однiм отiм селi,
А скрiзь на-славнiй Украïнi
Людей у ярма запрягли
Пани лукавi…
Багата, розкiшна природа Украïни зображується на тлi страшенних злиднiв
людських, панщини.
Все могло б бути добре, але панська неволя замучила бiдних людей, вiд неï
неможна нiкуди втекти, тому поет бачить у людських обличчях безпросвiтний смуток.
Дуже страшно дивитися:
А як не бачиш того лиха,
То скрiзь здається любо, тихо…

Схожі твори: