Головна Головна -> Твори -> ЧАЙКОВСЬКИЙ АНДРIЙ БІОГРАФІЯ

ЧАЙКОВСЬКИЙ АНДРIЙ БІОГРАФІЯ(1857- 1935)
Народився в м. Самборi на Львiвщинi в родинi дрiбного урядовця. Рано залишився
сиротою. У гiмназiï зацiкавився iсторiєю та культурою Украïни, очолив
таємний молодiжний гурток. Навчався у Львiвському унiверситетi. Пiсля його
закiнчення працював адвокатом, займався просвiтницькою дiяльнiстю. Уроки
нацiонально-визвольних змагань входив до уряду Захiдноукраïнськоï
Народноï Республiки. З 1919 року жив у Коломиï, помер вiд важкоï
хвороби.
Прозаïк. Писав оповiдання, повiстi, гуморески, романи, вагома частина творiв
на iсторичну тематику. Найвiдомiшi: “Олюнька”, “Сагайдачний”, “Козацька помста”,
“За сестрою”, “Сонце заходить”
Ї були виданi не тiльки в Украïнi, алей у Австрiï, Чехiï, Польщi,
США, Канадi.
Чим сподобався i запам’ятався менi Павлусь
Ї герой повiстi А. Чайковського “За сестрою”?
Коли я читав повiсть А. Я. Чайковського “За сестрою”, менi здавалося, що передi
мною постав герой-богатир з ранiше читаних украïнських дум. Хоч Павлусю було
лише п’ятнадцять рокiв, але вiн часто потрапляє, а потiм вибирається iз ситуацiй,
з яких йому, здавалося б, вибратися не пiд силу. Я розумiю, що автор явно
перебiльшує фiзичнi можливостi свого героя, але, певно, вiн намагався довести нам,
сьогоднiшнiм, що такi молодi героï
Ї окраса iсторiï Украïни! I ми вже не помiчаємо цього перебiльшення, бо
образ Павлуся захоплює нас, викликає особливу симпатiю; його хочеться наслiдувати
i буди на нього схожим.
Ось Павлусь вирушає в далекi й небезпечнi мандри на пошуки сестри, яку щиро любив.
Нi лихi часи, нi повна невiдомiсть не зупиняють юного героя, бо його надихають
рiшучiсть i смiливiсть старших спiввiтчизникiв-запорожцiв. Вiн намагається
насамперед собi довести, що гiдний ïх, вiрних захисникiв нашоï землi вiд
татарських набiгiв.
А. Чайковський не iдеалiзує Павлуся, хоч, у першу чергу, надiляє його найкращими
рисами, за якi хлопця не можна не полюбити. Щодо мене, то я схиляюсь перед його
патрiотизмом, присягою на вiрнiсть рiдному краєвi (вона звучить у внутрiшнiх
монологах героя), перед щирiстю та м’якiстю душi, теплотою та нiжнiстю почуттiв.
Навiть те, що вiн нiбито поступається совiстю i вдається до хитрощiв i обману
татарина, який хотiв повернути хлопця до двору Сулеймана, можна виправдати. Ним
керувала мета будь-що вижити, щоб здiйснити свою мрiю
Ї знайти сестричку Ганнусю i визволити ïï з неволi. Цiй благороднiй метi
були пiдпорядкованi всi його вчинки i поведiнка, поки не здiйснилася його зустрiч
з сестрою.
Гадаю, образ Павлуся надовго запам’ятається не тiльки менi, а й моïм
ровесникам, бо хвилює й сповнює душi щирою любов’ю до рiдноï землi та
ïï iсторiï.

Схожі твори: