Головна Головна -> Твори -> Лiтературна дискусiя 1925-1928 рокiв та Микола Хвильовий

Лiтературна дискусiя 1925-1928 рокiв та Микола ХвильовийI. Лiтературна дискусiя 1925
Ї1928 рокiв i погляди М. Хвильового на розвиток украïнськоï лiтератури.
(Двадцятi роки XX столiття
Ї це бурхливi роки, коли з минулим боролись, коли масово лiквiдували життєвi
негаразди. Тодi ж i почали масово закликати молодь до лiтератури. 1925 року М.
Хвильовий пише “Листи до молодоï молодi”, де порушує питання мистецтва,
стверджуючи, що масовiсть у лiтературi
Ї це дуже низький рiвень. З цього i почалась лiтературна дискусiя.)

II. Митцi слова про розвиток пожовтневоï лiтератури.
1. Лiтературнi угруповання в Украïнi 20-х рокiв XX столiття. (Пошуки митцями
слова шляхiв розвитку лiтератури XX столiття породили рiзноманiтнi стильовi
течiï у зображеннi новоï доби, а також об’єднали близьких за поглядами
письменникiв у лiтературнi органiзацiï: “Плуг”, “Гарт”, “Аспанфуг”, ВАПЛIТЕ,
МАРС, ВУСПП та iншi. Пристраснi полемiки про погляди на творчу особистiсть та
ïï твори вирували в лiтературному життi Украïни. Яким має бути
мистецтво, про що i як писати, на що орiєнтуватись. На цi питання, що були
предметом лiтературноï дискусiï 1925
Ї1928 рокiв, шукали вiдповiдi лiтератори.)
2. Лiтературнi принципи Миколи Хвильового. (М. Хвильовий у циклi памфлетiв “Камо
грядеши”, “Думки проти течiï”, “Апологети писаризму”, “Украïна чи
Малоросiя?” висловив своï думки щодо розвитку украïнськоï
лiтератури XX столiття. Один iз основних лiтературних принципiв
Ї це високий рiвень художньоï майстерностi, фахова пiдготовка письменника, бо
без цього “полiтична правильнiсть
Ї нiщо”. М. Хвильовий виступав за орiєнтацiю на кращi зразки європейського
мистецтва, науки, фiлософськоï думки i застерiгав вiд росiйського
культурного впливу, що спонукає украïнських письменникiв до копiювання. М.
Хвильовий запропонував назву нового творчого методу 20-х рокiв
Ї “романтика вiтаïзму”, тобто життєстверджуючий романтизм.)
III. Доля М. Хвильового
Ї трагедiя знiвечених iдеалiв. (Вiдданий революцiï, пристрасний романтик
свiтлоï комуни майбутнього став свiдком того, як благородна iдея обернулася
чорною реальнiстю: арешти, “чистки”, сфарибкованi суди, репресiï. Що
вiдбувалося? М. Хвильовий не знаходив вiдповiдi на цi питання i не бачив виходу,
тому так трагiчно обiрвалося його життя 13 травня 1933 року.)

Схожі твори: