Головна Головна -> Твори -> Моï враження вiд творiв Миколи Хвильового

Моï враження вiд творiв Миколи ХвильовогоУкраïнське Вiдродження 20
Ї30-х рокiв XX столiття дало лiтературi багато нових талантiв, iдей, свiтобачень.
I серед них
Ї Микола Хвильовий, письменник-новатор, самобутнiй i своєрiдний автор.

Його твори з налетом iмпресiонiзму були оригiнальними, вiдмiнними вiд робiт
письменникiв того часу. Вони вражають силою таланту митця, глибоким психологiзмом
героïв, манерою письма. Його твори примушують замислитися i над долею автора,
i над трагiчною iсторiєю Украïни, i над своïм власним “я”. Новели М.
Хвильового “Кiт у чоботях”, “Наречений”, “Солонський Яр”
Ї це фрагменти, вихопленi з кривавоï i брудноï мозаïчноï
картини громадянськоï вiйни. Читаючи “Кота в чоботях”, вiдчуваєш виразнi
сатиричнi нотки, сум за загубленою, знiвеченою душею: “Зник товариш Жучок

Ї1, залишилися “Жучки
Ї2,
Ї3,
Ї4″
Ї малограмотнi кухарки, що прагнули керувати державою й розпоряджатися життям
людей”.
У новелi “Я (Романтика)”
Ї ще страшнiшi i трагiчнiшi картини. Твiр торкається теми роздвоєння
людськоï особистостi. Свого героя М. Хвильовий ставить перед вибором: або
служiння комунi, або життя матерi, яка до останньоï митi вiрить у перемогу
добра над злом у душi свого сина.
Твори Миколи Хвильового застерiгають сучасникiв вiд шляху в прiрву антигуманiзму,
вiд фальшиво-красивих полiтичних гасел, допомагають дiйти висновку, що жiнка i
революцiя
Ї поняття несумiснi, як несумiснi примарнi iдеï комунiзму з реальним
щасливим майбуттям людей.
Для сучасного читача новели письменника
Ї багатющий матерiал для вивчення не лише iсторiï, а й психологiï, його
твори
Ї переконливий урок того, що не слiд припускатися помилок своïх попередникiв,
не варто надавати перевагу iдеï. Менi твори М. Хвильового допомогли бiльше
зрозумiти складний iсторичний перiод 20-х рокiв XX столiття, побачити, як
перемагала тиранiя, як деградували духовнi цiнностi. Автор пiдштовхнув своïми
творами до висновку, що тоталiтарнiй системi не потрiбнi генiï, особистостi,
а лише покiрнi виконавцi волi партiйних вождiв.
Трагедiя героïв творiв М. Хвильового близька до трагедiï самого автора.
Тому його твори такi пристраснi i хвилюючi. Надiлений iнтуïцiєю, автор шукає
виходу iз катастрофiчноï ситуацiï, породженоï наростаючою хвилею
репресiй, поширенням недовiри i пiдозри в суспiльствi. Разом iз героями
своïх новел митець шукає виходу iз лабiринтiв iсторiï. Я не перестаю
дивуватися його любовi, вiрi i ненавистi, я захоплююсь його карколомною “грою в
бiсер”: свiдомим кодуванням художнiх пiдтекстових структур.
А ще я зрозумiла, прочитавши твори Миколи Хвильового, що кожнiй людинi притаманнi
лiризм душi, почуття любовi, повага до минулого, обожнювання матерi. Потрiбно лише
побороти в собi слабкiсть, безсилля, iнертнiсть та агресивнiсть.

Схожі твори: