Головна Головна -> Твори -> Iван Франко – трибун народний. Життя та доля письменника Франка

Iван Франко – трибун народний. Життя та доля письменника ФранкаI. I. Франко
– легендарний Каменяр. (Генiальний поет, видатний прозаïк i драматург,
критик, публiцист i лiтературознавець, фольклорист i етнограф, перекладач.
Видатний громадський дiяч, борець за волю народу.)
II. I. Франко
– син сiльського коваля.
1. “Правдива iскра Прометея злетiла з батькового ковадла…” (I. Франко на родився
27 серпня 1856 року у селi Нагуєвичi у родинi хлiбороба i коваля Батькiвська кузня
i стала для письменника першою життєвою школою.)
2. “Пiсня i праця”
– великi двi сили. (Мати письменника
– нiжна й чутлива до краси жiнка
– навчила Iвана любити й шанувати працю, а ïï пiснi стали для нього
невичерпним джерелом наснаги у творчостi.)
3. Тяжка доля поета. (Тюрми, приниження, переслiдування жандармiв, не справедливi
звинувачення, непорозумiння обивателiв i розлука з коханою
– все це довелося пережити поетовi на своєму життєвому шляху. Але тяжкi удари долi
не зламали Франка, бо для нього
– “лиш боротись
– значить жить”.)
4. I. Франко
– академiя в однiй особi. (“У важкi часи безправ’я i темряви,
– писав П. Тичина,
– вiн був для Захiдноï Украïни i унiверситетом, i енциклопедiєю, i
академiєю наук, i народним, не затвердженим нiякою монаршою ласкою мiнiстерством
культури i освiти”.
У тяжкий для трудового населення Галичини час встав на бiй з темними силами
реакцiï за соцiальнi права поневоленого народу.)
5. Шлях боротьби i тяжких випробувань. (Франко назавжди пов’язав свою долю з
робочим людом, боровся проти неправди та соцiальноï несправедливостi,
активно пропагував революцiйнi iдеï, закликав до боротьби, ставши в центрi
громадського життя Галичини. Тричi був заарештований, але не змiнив своïх
iдейних переконань.)
6. Вiра поета у свiтле майбутнє народу. (I. Франко був справжнiм народним
трибуном, пророком, який вiдчував у собi велику силу повести за собою мiльйони
безправних, змучених людей, вiрив у свiтле прийдешнє народу Украïни.)

7. I. Франко
– корифей науково-лiтературного життя Захiдноï Украïни. (Твори великого
Каменяра були вираженням його громадсько-полiтичних iдеалiв, метою життя його
було служiння iнтересам украïнського народу i Вiтчизнi, загальнолюдським
поступовим iдеям.)
III. “Ми не можемо назвати, мабуть, жодноï дiлянки людського духу, в якiй би
не працював Iван Франко i в якiй вiн би не був великий”. (П. Загребельний)

Схожі твори: