Головна Головна -> Твори -> Розкриття проблеми громадянськоï вiдповiдальностi поводиря нацiï у поемi “Мойсей”

Розкриття проблеми громадянськоï вiдповiдальностi поводиря нацiï у поемi “Мойсей”Поема “Мойсей” написана великим Каменярем майже сто рокiв тому. Та сьогоднi, коли
Украïна стала на шлях незалежностi i вже десять рокiв ним крокує, цей твiр
має гостру актуальнiсть як нiколи. Краïна налiчує величезну кiлькiсть рiзних
партiй та об’єднань, якi висувають своïх лiдерiв з ïх програмами “за
щасливе майбутнє нацiï”. Кому повiрить, за ким пiде украïнський народ,
знесилений роками соцiально -економiчних труднощiв? Якi якостi повинен мати той
поводир нацiï, який виведе ïï на твердий шлях мiцi й розквiту?

Вiдповiдi на цi нелегкi питання я знаходив, коли читав Франкового “Мойсея”. Вiн,
як i Шевченкове послання “I мертвим, i живим…”, кличе кожного з нас до роздумiв:
як жити, якими шляхами йти до щастя, яким вождям довiрити свою долю.

У своïй поемi Франко через бiблiйний сюжет розкриває нацiональнi,
украïнськi проблеми, подаючи через символи i пiдтексти роздуми про нелегкий
шлях рiдного народу до свободи. Я читаю “О Iзраïлю!”, а чую “О
Украïно!”, бачу труднощi i переживання гебреïв, а передi мною постає мiй
народ. Тому я так уважно придивляюсь i знайомлюсь з образом Мойсея – пророка,
поводиря, який прагне вивести народ Iзраïлю до Палестини – землi
обiтованоï. Це вiн у лiричному монолозi “Народе мiй, замучений, розбитий…”
звертається не тiльки до iзраïльтян, а й до рiдного Франковi народу
украïнського:
О нi! Не самi сльози i зiтхання
Тобi судилося! Вiрю в силу духа
I в день воскресний твойого повстання.
Ця вiра у свiй народ допомагає Мойсею збагнути глибокий змiст i значення
священного заповiту Єгови: необхiдно турбуватися не тiльки про хлiб насущний,
головне завдання поводирiв – дбати про збережен ня високого волелюбного морального
духу народних мас:
Хто вас хлiбом накормить,
Хто враз з хлiбом пiде до гною;
А хто духа накормить у вас,
Той зiллється зi мною.
На мою думку, саме у цьому суцiльному й гармонiйному злиттi вождя з народом вбачає
Каменяр найголовнiше покликання й найсуттєвiшу якiсть лiдера нацiï. Образ
Мойсея був йому духовно близьким. Через нього поет розкрив усi своï якостi
пророка, який волею Бога має глибше, нiж iншi, бачення та розумiння життя, але не
має повноï пiдтримки народу, заради якого несе свiй подвижницький хрест. Та
саме в цьому i полягає сила самовiдданого служiння народовi, любов до нього i
жертовнiсть, розумiння його достоïнств i хиб:
Бо люблю я тебе не лише
За твою добру вдачу,
А й за хиби та злоби твоï,
Хоч над ними i плачу.
У поемi ми бачимо пророка у рiзних обставинах, якi допомагають багатогранному
розкриттю його образу. Ось вiн, впевнений у своïй святiй мiсiï,
говорить: “Так з низин тих, мрячних i лячних я хотiв ïх пiдвести”. А ось вiн
у самотностi та гiркотi вiд нерозумiння та вiдсутностi пiдтримки тих, кому вiн так
тяжко добуває свободу. Мойсей постає перед нами не суворим вiдлюдником, а
надзвичайно доброю й милосердною людиною, головне багатство якоï – мудра
голова, безкорислива любов до свого народу та щирi молитви. Я думаю, що саме таким
i повинен бути справжнiй лiдер, поводир нацiï. Тiльки за ним народ може
крокувати до щасливого буття спокiйно i впевнено, спираючись на його правду.

…Минули роки, змiнилися епохи, а ми й сьогоднi прислухаємося до Франкового
слова. I в цьому – художня сила твору i його невмируща жива енергiя.

Схожі твори: