Головна Головна -> Твори -> Основна проблематика твору Ю. Федьковича “Три як рiднi брати”

Основна проблематика твору Ю. Федьковича “Три як рiднi брати”Юрiй Федькович написав понад шiстдесят прозових творiв, у яких автор порушив
проблеми буковинських селян, безправного трудового народу, жовнiрiв
цiсарськоï армiï. Вiн пiдносив голос протесту проти соцiальноï i
родинноï нерiвностi, возвеличував волелюбство, оспiвував гордих i сильних
людей.
У повiстi “Три як рiднi брати” Федькович змалював реалiстичнi картини рекрутчини
та поневiрянь жовнiрiв. Правдиво показане горе й нещастя, якi рекрутчина принесла
до селянськоï родини. З горя захворiла мати вдома, ридають сестри, горюють
брати. “А дома сум та плач”,
Ї такими словами автор вiдобразив загальний настрiй, що панував у родинi. Далi
Федькович описує життя Iвана-новобранця. Жорстока муштра, палочна дисциплiна,
приниження людськоï гiдностi, знущання, залякування,
Ї такою була атмосфера в цiсарськiй армiï. У казармах “дехто лає, дехто б’є,
декого знов другi б’ють”. Змальований у повiстi й один офiцер, капiтан-садист.
Вiн сердитий, недобрий, грубий, агресивний. Пiд час розмови не дивиться на солдат,
вважаючи ïх негiдними уваги.
Показав Федькович життя селян. Вдова помирає з голоду та холоду. Дочки наймитують
“…у таких панiв, … що i до церкви не пускають”, не те щоб провiдати хвору
матiр. Автор показав, що пiдневiльна праця була суспiльним i морально-етичним
злом. Намiтилася у творi i класова структура тогочасного села. Вмирають iз голоду,
страждають у невилазних злиднях, тяжко працюють бiднi наймити, а сiльськi
глитаï збагачуються за ïх рахунок. У повiстi знайшли вiдображення й
антицерковнi мотиви. Пiп забирає у важкохворого Iвана за похорон все, що в нього
було. Священик байдужий до людського горя, жорстока i немилосердна людина, бо
змiг сказати Iвановi: “Чорт по твоïй душi! Плати та й годi…” Юрiй Федькович
порушив у творi проблему родинних стосункiв. Iван
Ї люблячий син, уважний брат. Його дуже засмучує лист брата Онуфрiя. Вирвавшись у
вiдпустку, голодуючи сам, купує гостинцi рiдним. У недавно перехворiлого юнака
десь береться сила, коли вiн побачив умираючу вiд голоду й холоду матiр. “Для
рiдноï неньки борзо дрiвця рубаються”. Iван
Ї людина великоï душевноï краси, та цi душi спотворювала погоня за
наживою. Таким є дядько Iвана Андрiй. Родиннi стосунки для нього нiчого не важать.
Тiльки б вижити самому. Дядько Андрiй забирає в сестри останню корову.

Дружба, взаємовиручка, солiдарнiсть
Ї проблеми повiстi “Три як рiднi брати”. Хоч i на родинному тлi, а показав
Федькович прагнення простих людей об’єднатися, жити вкупi у мирi та злагодi.
Стверджував письменник братерство людей рiзних нацiональностей, пропагував доброту
та щирiсть у взаєминах. Iз любов’ю малює автор своïх героïв, милується
ïхнiм благородством, утверджує ïх моральне право на людське
щастя.

Схожі твори: