Головна Головна -> Твори -> Основнi мотиви вiршiв Ю. Федьковича

Основнi мотиви вiршiв Ю. ФедьковичаI. “Бо я правду лиш спiваю та й за правду гину”. (Федькович
Ї поет за покликанням. За словами I. Франка, вiн “вложив у свою поезiю найкращу
частину своєï душi”.)
II. Iдейно-тематичне спрямування вiршiв Ю. Федьковича.
1. Роль поета й поезiï в суспiльному життi. (Творче кредо поета виражене в
поезiï “Нива”. Для розкриття своïх поглядiв на призначення художнього
слова Федькович скористався такими народними образами, як нива, оранка, жнива,
женцi. З поезiï “Оскресни, Бояне” довiдуємося, що iдеалом спiвця для
Федьковича був староруський Боян. Образ спiвця, який глибоко усвiдомив свою
вiдповiдальнiсть перед народом, виступає у вiршах, присвячених Т. Шевченку.)

2. Оспiвування жовнiрськоï недолi. (Поет вiдтворив у вiршах народнi погляди
на солдатчину, змалювавши ïï як страшне соцiальне лихо. Бiль i туга
звучать у словах лiричного героя поезiï “При вiдходi”, якого рекрутчина
розлучила з коханою. З величезною силою зазвучали антицiсарськi настроï у
поемi “Дезертир”.)
3. Возвеличення визвольноï боротьби трудящих та ïх ватажкiв. (У першiй
половинi XVIII столiття великого пiднесення набула боротьба опришкiв, яких очолив
Олекса Довбуш. Про цього вiдважного ватажка Федькович написав у творах “Соннi
мари”, “Довбуш”, “Недуг”, “Довбуш, або Громовий топiр i знахарський хрест”. Автор
змалював Довбуша таким, яким зберегла його народна пам’ять.)
4. Кривавi сторiнки iсторiï. (Чимало вiршiв Федькович написав пiд впливом
трагiчних подiй австрiйсько-iталiйськоï вiйни. Це “Пiд Маджентов”, “Виправа в
полi”, “Марш на Iталiю”, “Товаришi”. У поемi “Лук’ян Кобилиця” автор показав
пiд’яремне становище Буковини пiд гнiтом Австро-Угорщини, показав пiдготовку до
збройноï боротьби за соцiальне й нацiональне визволення.)
5. Сатирична спрямованiсть поезiй. (Федькович у поезiях розвiнчував цiсарський
уряд, церкву, украïнську реакцiйну буржуазiю. Вiрш “Пречиста дiво, радуйся,
Марiє!”
Ї ïдка пародiя на церковний спiв. У цьому творi автор виступає проти
ганебного антинародного правопорядку, вояччини, класовоï нерiвностi. До
сатиричних творiв належить вiрш “Страж на Русi”, у якому викрито католицький Рим,
що насаджував i соцiальне, i духовне рабство.)
III. Значення лiричноï творчостi Федьковича. (“Федькович
Ї се талант переважно лiричний… так i здається, що автор спiває та розповiдає
всюди про те, що сам бачив, сам найглибшими нервами душi прочув. I саме в тому й
полягає чаруюча сила його поезiй, в тiм лежить порука ïï живучостi, доки
живе наша мова”,
Ї писав Iван Франко.)

Схожі твори: