Головна Головна -> Твори -> Проблема боротьби зи вiльне, красиве, духовно багате життя у драмi-феєрiï

Проблема боротьби зи вiльне, красиве, духовно багате життя у драмi-феєрiïЇЛiсова пiсня
Ї Лесi Украïнки.
Драма Лесi Украïнки
ЇЛiсова пiсня
Ї написана на щедрому грунтi украïнськоï мiфологiï та фольклору. У
творi на новому для украïнськоï лiтератури худож-ньому рiвнi йде
осмислення краси життя. “Лiсова пiсня”
Ї це глибока фiлософiя взаємодiï добра i зла, спiвiснування красивого i
потворного. Цю фiлософiю поетеса перенесла на взаємини людей i природи.

За жанром
ЇЛiсова пiсня”
Ї драма-феєрiя. Тут дiють фантастичнi постатi та реальнi люди. Важливу роль, у
творi вiдiграє природа. Вона бере активну участь у розвитку сюжету, допомагає
героям у розкриттi ïх характерiв, взаємовiдносин, переживань. Природа
виступає у драмi як найвища краса i гармонiя. Грубе втручання у неï означає
нищення краси та порушення гармонiï, що веде до породження зла.

Це добре розумiє дядько Лев, який живе у злагодi з лiсовими силами впродовж усього
свого життя. Спiлкування з природою, доброзичливе ставлення до неï робить
героя драми мудрим i духовно багатим. Прикладом високоï моралi i мудростi
дядька Лева є його бережливе ставлення до дуба-велетня
Ї улюбленого мiсця розваг усiх лiсових Iiстот. За таке розумiння природа щедро
винагороджує свого захисника: “усякi скарби з лiсу йдуть
Ї. В його господарствi був гаразд до тих пiр, поки вiн був живий. Життя дядька
Лева перебувало у гармонiï з приро-дою.
Боротьба за вiльне, красиве, духовно багате життя окреслена стосунками Мавки i
Лукаша. Лiсова царiвна Мавка своïм внутрiшнiм свiтом повнiстю вiдпо-вiдає
зовнiшнiй красi. Це гармонiйна особистiсть. У лiсi, де вона живе, про неï
повсякчас пiклується Лiсовик, нiжно називаючи ïï
Їдонею
Ї,
Їдитинкою
Ї. На зиму Мавку запрошує у своє лоно стара, скрипуча верба. У Мавку закоханий
Перелес-ник. I, здається, вiн теж ïй не був байдужим. Але одного разу Мавка
вiдчула красу вищу, нiж та, що оточувала ïï. Це була музика Лукашевоi
сопiлки. “Навiть весна ще так нiколи не спiвала
Ї, як це робила Лукашева душа на звичайнiй сопiлцi. У Мавки формується враження
про Лукаша ще до знайомства з ним: якщо людський хлопець вмiє так гарно грати, то
й сам, напевно, гарний. Про це вона дiзнається вiл Лiсовика,. Але, збагачений
досвiдом стосункiв з людьми, Лiсовик зразу ж застерiгає Мавку, що по людських
стежках
Їне ходить воля, там неволя тягар свiй носить”. Вихована в iншому свiтi, де без
волi i краси не було життя, Мавка не розумiє занепокоєння Лiсовика:

Ну як таки, щоб воля
Ї та пропала?
Се так колись i вiтер пропаде?
Мавка щиро тягнеться до спорiдненоï ïй душi Лукаша. Вона прагне мiцного
щастя, на все життя. Порив ïï душi до глибокого i самовiдданою кохання

Ї найвищий вияв духовного свiту героïнi. Заради коханого вона готова на
самопожертву. Саме тому Мавка пiшла з лiсу, помiняла розкiшнi шати царiвни на
убоге селянське вбрання, намагалася виконувати по господарству всi доручення
матерi Лукаша.
Однак дуже швидко Мавка зрозумiла, що життя не завжди збiгається з мрiєю про
нього. Свiт добра i краси, який був притаманний серед людей дядьковi Левовi, не
характерний для матерi Лукаша. Та й сам Лукаш
Ї людина прекрасних поривiв: творчий, працьовитий, лагiдний, але безвольний. Дуже
швидко вiн пiддався впливовi матерi i змiнив своє ставлення до Мавки. Зрештою вiн
ïï зрадив.
Таким чином реальнiсть, в якiй опинилася Мавка, зайшла у конфлiкт з ïï
надiєю на щасливе життя з Лукашем. Але краса Мавки полягає в тому, що вона думає
не тiльки про себе. Власне ïï зболена душа пiсля багатьох марних спроб
вврятувати Лукаша знайшла для себе найкращий спочинок у володiннях Того, що в
скалi сидить. Та коли вона вiдчула спробу Лукаша звiльнитися вiд рабського ду-ху,
то поспiшила йому на допомогу. Такий вчинок засвiдчує гуманнiсть i глиби-ну
почуттiв. Самопожертва Мавки заради добра. краси проявилася i в епiзодi
навмис-ного поранення руки, коли Русалка Польова попоросила не вижинати лану.

Мавка
Ї втiлення краси в людському життi i природi. У цiй гармонiï ïï
безсмертя:
ЇНi! Я жива’ Я буду вiчно жнiи! Я в серцi маю те, шо не вмирає
Ї.
Цi слова з повним правом можна вiднести до творчого подвигу самоï Лесi
Украïнки.

Схожі твори: