Головна Головна -> Твори -> Глибина i щирiсть переживань лiричного героя в поезiï

Глибина i щирiсть переживань лiричного героя в поезiïЇContra Spem Spero
Ї.
Поезiя
ЇContra Spem Spero
Ї, назва якоï у перекладi з латинськоï мови означає
Їбез надiï сподiваюсь
Ї, написана 19-рiчною Лесею Украïнкою. Саме в цей час життя поставило перед
нею вибiр: бути скореною важкою недугою (i не тiльки фiзично) чи перемогти.
Поетеса не скорилася, вона вибрала другу пропозицiю долi
Ї стала на шлях боротьби за перемогу. У поєдинку з пiдступною хворобою, наперекiр
зловiсним
Їосiннiм хмарам
Ї вона вiдчула жагучу потребу жити повноцiнним життям. Ось чому такою зворушливою
радiстю струменять рядочки з листа до брата (вiдомого у лiтературi як Михайло
Обачний):
ЇЛюбий Миша! Я воскресла! От i знов беруся здiймати
Їсiзiфовий камiнь
Ї догори!.. Позволь при сiй нагодi навести тобi цитату з мого нового
безнадiйно-надiйного вiрша:
ЇЯ на гору круту крем’януют Буду камiнь важкий пiдiймать I, несучи вагу ту
страшную, Буду пiсню веселу спiвать
Ї. Наведена в листi строфа може бути заспiвом до всiєï поетичноï
творчостi Лесi Украïнки. Адже письменницька праця
Ї то й справдi нелегкий труд (
Їкамiнь важкий
Ї). В умовах росiйського самодержавства, суцiльних утискiв, заборон i
рабськоï покори (у поезiï iмперiю символiчно названо
Їдовгою темною нiчкою невидною
Ї) то й справдi був
Їсiзiфiв труд
Ї. Тому гора, на яку ïй потрiбно пiднятися,
Їкрута, крем’я. Та все ж поетеса сповнена мрiй i сподiвань на краще. Вона готова
на
Ївбогiм сухiм перелозi
Ї сiяти
Їбарвистi квiтки
Ї, що символiзують волелюбнi визвольнi iдеï, доглядати i вирощувати ïх.
Щирiсть i глибина переживань за результати своєï працi пiдкреслено словами:

Їможе, квiти зiйдуть
Ї i настане ще й для мене весела весна
Ї. Наведенi рядки поезiï
ЇContra Spem Spero
Ї засвiдчують, наскiльки воєдино сплелися особистi настроï авторки з
усвiдомленням свого призначення як митця та загальносуспiльними настроями. Цiкаво,
що свою нелегку працю поетеса бажає виконувати без жодних нарiкань на лиху долю, з
пiснею на устах. Жагучi сльози, що ними вона хоче розтопити
Їкору льодовую мiцну
Ї, не позбавляють поезiю оптимiстичного звучання.
Символiчним образам, якi уособлюють самодержавство (
Їльодова кора
Ї,
Їкрута, крем’яна гора
Ї,
Їтемна нiч
Ї), протиставленi тi, що символiзують визволен-ня (
Їбарвистi квiти
Ї,
Ївесела весна
Ї,
Їзiрка провiдна
Ї). Дивовижним чином Леся Украïнка єднає контрастнi символи, якi спонукають
до мiркувань про конечну потребу визвольноï боротьби. Особливо характерним у
цьому планi є образ
Їзiрки провiдноï, ясноï владарки темних ночей
Ї. Вiру в перемогу свiтла над темрявою, добра над злом пiдсилює часто вживане
слово
Їбуду
Ї. Вiра i надiя на кращу долю завжди супроводжували ïï твори. Саме з
цього приводу поетеса писала:
ЇЛюдська недоля будила не розпач в менi, а бажання кращоï долi

Ї.
Поезiя
ЇContra Spem Spero
Ї є своєрiдною програмою дiй, це гiмн життю i боротьбi. Треба зауважити, що
повставши проти духовноï деградацiï, яку нав’язувала поетесi
ïï фiзична недуга, вона виграла свою
Ївесну золоту
Ї. А Украïна отримала поета, що є нацiональною совiстю i нацiональною
гордiстю.

Схожі твори: