Головна Головна -> Твори -> Творчiсть Лесi Украïнки

Творчiсть Лесi УкраïнкиЇ видатне явище свiтовоï культури.
Генiй Лесi Украïнки розкрився перед свiтом насамперед у високохудожньому
звучаннi нацiональноï iдеï, гарячiй любовi до рiдiюго краю, яка полягала
в оборонi прав народу до незалежною нацiонального i державного життя. Своï
думки i своï iдеï вона зумiла ввести у високу мистецьку форму, шо чарує
багатством поетичних образiв i музикою поетичного слова. Поетеса вийшла за межi
традицiйних тем. ЇЇ творчiсть охоплювала широке поле свiтових мотивiв, тому стала
вагомим художнiм здобутком свiтовоï культури.
Леся Украïнка зростала пiд впливом казковоï волинськоï природи,
рiдного слова, пiснi, народноï традицiï, любов до якоï була
прищеплена насамперед матiр’ю Оленою Пчiлкою. Духовне збагачення поетеси
вiдбувалося пiд впливом висококультурних родин Старицьких, Лисенкiв, дядька по
матерi М. Драгома-нова. Їï талант розвивався завдяки природнiй
спостережливостi та глибокому потягу до знань. Усi цi чинники допомогли ïй
сягнути мистецьких вершин, стати письменницею європейського i свiтового масштабу.
Дух поетеси гартувала хвороба. Вона спонукала до аналiзу конкретних життєвих
ситуацiй та осмислення сутi буття людини. Звiдси власне нескоренiсть,
прометеïзм Лесi Украïнки, до якого вона, фiзично квола, потягнулася ще
на початку своєï творчостi:
ЇЯ вийду сама проти бурi I стану
Ї помiряєм силу
Ї
Поезiя Лесi Украïнки носить переважно патрiотичний характер. Це твори
громадянського i полiтичного характеру. Навiть особистий бiль, туга, тривога у
ïï вiршах переплiтаються Iз проблемами всiєï Украïни. Щиро i
зворушливо звучить ïï поетичне зiзнання.
Приклад сильноï волi, бажання боротьби знаходимо у вiдомих поезiях

ЇСлово, чому ти не твердая криця…
Ї та
ЇContra Spem Spero”. Мужнi, енергiйнi акорди громадянськоï лiрики Лесi
Украïнки високо оцiнив I. Франко
ЇВiд часу Шевченкового
ЇПоховайте та вставайте
Ї Украïна не чула такого сильного, гаря-чого поетичного слова, як iз уст
цiєï слабосильноï, хвороï дiвчини…”. Поезiя Лесi Украïнки,
тавруючи рабську покору вiдсутнiсть нацiональноï гiдностi, дух вiрно
пiдданостi, засвiдчувала перед свiтом, що в лiтературi поневоленого народу на
стику двох столiть з’явився талант, здатний протистояти всiй ницостi життя,
Талант, що мрiє допомогти нащадкам Прометея визволитися вiд сну i запалити вогонь
справедливостi. Добре ознайомлена з лiтературами народiв свiту, письмен-ниця
нерiдко шукала в iсторiï й лiтературi iнших народiв,
Їу номерках вiкiв i далеких пiдсоннях
Ї розв’язки проблем сучасного ïй украïнського громадянського й
нацiонального життя. Бiль i тривога за рiдний край неодноразово переплiтаються
ïï всенародним горем (
ЇНапис в руïнi”,
ЇДим
Ї).
Своïми творами
ЇСлово, чому ти не твердая криця…” та “Давня казка” поетеса порушила проблему,
що хвилювала митцiв усiх народiв роль поета у життi суспiльства. Справжнiми
шедеврами свiтового мистецтва можна вважати iнтимну та пейзажну лiрику поетеси.
Природа Волинi, Подiлля, морськi хвилi пiд мiсячним свiтлом справляють незабутнє
враження. Велику мистецьку цiннiсть у творах Лесi Украïнки становить умiле
використання фольклорних мотивiв та образiв, творення символiв (
Їзiрка провiдна
Ї, “темна нiч
Ї, “гора крута, крем’яна,
Їдосвiтнi огнi
Ї,
Ївесела весна
Ї).
З особливою силою проявився талант Лесi Украïнки у творах останнiх рокiв
життя
Ї поемах, драмах. Поеми “Русалка
Ї,
ЇСамсон
Ї,
ЇМiсячна легенда
Ї.
ЇРоберт Брюс, король шотландський
Ї,
ЇIзольда Бiлорука” та iншi твори, засвiдчують обiзнанiсть авторки зi свiтовою
класичною лiтературою, iсторiєю, зокрема творчiстю Байрона, Вальтера Скотта.

Висока духовна культура письменницi засвiдчена у драматичних творах

ЇБлакитна троянда
Ї,
ЇУ пущi
Ї,
ЇОдержима”, “Бояриня”,
ЇКассандра

Схожі твори: