Головна Головна -> Твори -> Мiй улюблений драматичний твiр Лесi Украïнки (“Кассандра”)

Мiй улюблений драматичний твiр Лесi Украïнки (“Кассандра”)I. Кассандра
Ї нащадок Прометея, вiща дiва. (До образу вiщоï дiви
Ї Кассандри зверталося багато митцiв, але всi ïхнi твори, по сутi,
переказували легенду: Аполлон надiлив Кассандру даром провидiння, але вона не
дотримала свого слова i не покохала його за цей дар. За це Аполлон покарав
Кассандру тим, що нiхто не вiрив у ïï пророцтва.)
II. Центральний образ драматичноï поеми Лесi Украïнки.
1. Трагедiя правди. (Дочка троянського царя Прiама бачить правду, говорить
правду, але нiхто ïй не вiрить. ïï ненавидять за пророцтва, адже
вона передчуває страшнi речi: загибель Троï, руïну дому Прiама. Вона
каже правду, але не таку, яку хочеться чути людям. Вони пiдозрюють, що Кассандра
не пророкує нещастя, а сама ïх притягує. Трагедiя вiщунки в тому, що вона вже
й сама боïться свого дару i сумнiвається, бо не впевнена, чи ïï
пророцтва залежать вiд подiй, чи навпаки.)
2. Динамiчнiсть розвитку подiй у драматичнiй поемi. (У поемi подiï весь час
нагнiтаються, розвиваються динамiчно, весь час зростає напруження. В основу цих
подiй покладено загибель Троï i безуспiшне намагання Кассандри зупинити
трагедiю. Вона передчуває, що має вiдбутися, знає, що ïï словам нiхто не
повiрить, але не може мовчати. Та разом iз тим вона нiчого не робить для боротьби,
для того, щоб щось змiнити. Коли троянцi вкладають у ïï руку меч, щоб
вона убила ворога, вiд якого йде бiда i на якого сама ж i вказала, Кассандра
опускає руку з мечем. Ворог залишається жити.)
3. Складнiсть, багатовимiрн
Їiсть образу Кассандри. (Кассандра
Ї чесна, благородна людина, любляча донька i сестра, палка патрiотка. Вона
нащадок Прометея i не хоче коритися богам, рабам Долi (“я рабинею рабiв не хочу
бути”, протестує проти рабськоï покори у будь-якому виявi.) Вiщунка всiм
серцем бажає добра спiввiтчизникам, родинi, Батькiвщинi, але ïï дар не
прислужився рiднiй землi, не зробив ïï щасливою. Помста Аполлона була
жорстокою i продуманою. У пророцтва Кассандри не вiрять усi, ïï
цькують, принижують, з неï насмiхаються. .Але страшнiшими за все це були
ïï власнi сумнiви.)
III. Драма “Кассандра”
Ї це вiдповiдь Лесi Украïнки прагматичним настроям, що швидко поширювалися
наприкiнцi XIX столiття. (Наприкiнцi XIX
Ї на початку XX столiття украïнська iнтелiгенцiя шукала шляхiв до правди,
задумувалась над тим, чи потрiбно простим людям знати правду i якою вона має бути.
ïх хвилювало питання, як повиннi спiввiдноситися слова i справи, слова i
переконання. За допомогою образу Кассандри Леся Украïнка робить фiлософське
узагальнення: вiд людських уявлень i побажань, вiд людськоï волi об’єктивна
iсторична закономiрнiсть не залежить. Але людина може виявити свою волю i
залишатися чесною, правдивою, безкорисливою у будь-якiй ситуацiï.)

Схожі твори: