Головна Головна -> Твори -> Вiдтворення настроïв людини через образи природи у збiрцi

Вiдтворення настроïв людини через образи природи у збiрцiЇСонячнi кларнети
Ї Павла Тичини.
Збiрка
ЇСонячнi кларнети
Ї (1918) стала етапною подiєю в украïнськiй лiтературi. Л. Новиченко назвав
ïï одним iз наймузикальнiших творiнь у свiтовiй поезiï.

Свiт
ЇСонячних кларнетiв
Ї сповнений i дзвiнких, i пастельних барв та звукiв. Свiтловi i звуковi барви
творять свiтлову музику сонячних кларнетiв, якi, за визначенням одного iз
дослiдникiв П. Тичини А. Нiковського, нагадують
Їщось подiбне до довгих блискучих трембiт в руках янголiв… Кларнети

Ї це сурми свiтла, космiчного ритму, трембiти, зiтканi з промiння

Ї.
У вiршi
ЇГаï шумлять
Ї вiдчуваємо гармонiйне поєднання людських почуттiв i краси природи. Поезiя
пронизана молодечою жагою життя, щасливими сподiван-нями. Чудовий иеизаж
змальований дбайливо пiдiбраними одна до одноï фарбами. Лiричний герой,
захоплений красою рiдноï землi, щасливий вiд єднання з цим чудовим
гармонiйним свiтом, що сповнений мелодiй, кольорiв, благодатних почуттiв. У першiй
строфi автор використовує паралелiзм i синонiмiчну тавтологiю, характернi для
цiєï поезiï.
Звичайний краєвид пiд пером митця постає дивовижно прекрасною картиною, що
наповнена казково-чарiвними мелодiями. Мелодiйнiсть досягається за допомогою
вiдповiдноï ритмiки, повторiв, асонансiв, алiтерацiй.
У поезiï
ЇАрфами, арфами…
Ї у символiчному образi дiвчини-весни закладене оптимiстичне передчуття
випробувань i тривог, якi постануть перед украïнською нацiєю. Вони
накладаються на пласт особистих очiкувань лiричного героя. Поезiя прочитується як
багатогранне i святкове сприйняття особистоï весни i весни нацiï.
Їхньоï молодостi, буяння сил, надiï, тривоги, сподiвання злету,
перемоги.
Вже у
ЇСонячних кларнетах
Ї спостерiгаємо славнозвiснi неологiзми П. Тичи-ни: самодзвоннi арфи,

Їнiжнотоннi думи.
У поезiï
ЇАрфами, арфами…
Ї, крiм музичних образiв, створено розкiшний зоровий образ-символ молодоï
весни. За вишуканими тропами (метафоричними епiтетами, порiвняннями) постає
персонiфiкований образ прекрасноï дiвчини, до нiг якоï схиляються i
квiти, i прозорi дощi, i громи, i веселки. Кожна поезiя Тичини зi збiрки

ЇСонячнi кларнети
Ї
Ї це розгорнута метафора, яка тонко передає мелодiю слова i трепет душi.

Збiрка
ЇСонячнi кларнети
Ї завершувалася невеликою поемою
ЇЗолотий гомiн
Ї, яка є гiмном весняному сонцю, повносиллю буття. Передчуття омрiяноï волi,
вiра в нацiональне i соцiальне визволення знаходять вiдгук у природi, яка
вiдповiдає лiричному героєвi
Їзолотим гомоном
Ї.
Такою радiсно збудженою, очiкуючою, напруженою входила у XX столiття
украïнська нацiя. Душа П. Тичини висловила це очiкування радостi з
надзвичайною силою. Нацiональний оптимiзм початку столiття с однiєю Iз
визначальних рис поезiй збiрки
ЇСонячнi кларнети
Ї, якi роблять ïï рiдкiсним явищем мистецтва. Треба пiдкреслити, що до
прийомiв того високого мистецького стилю, який став визначальним у збiрцi

ЇСонячнi кларнети
Ї, поет звернувся уже на початку свого творчого шляху.
У природi, котру сприймав як величний храм, сонцесяйний собор i до якоï
ставився з обожнюванням та поклонiнням, вбачав юний поет джерела життя i любовi.
Захоплення повнотою життя висловлене в образах i звучаннi поезiï

ЇВи знаєте, як липа шелестить…
Ї. Шелест липи, сон старих гаïв, мiсячнi веснянi ночi
Ї символи молодого чуття, що купається у безкраï Всесвiту. Вiрш
характеризується винятковою музичнiстю, замилуванням звучання украïнського
слова. У ньому
Ї прекрасна чуттєва картина украïнськоï ночi.

Схожі твори: