Головна Головна -> Твори -> Миколка-школяр (за оповiданням А. Тесленка “Школяр”)

Миколка-школяр (за оповiданням А. Тесленка “Школяр”)I. Виникнення драматичноï лiтератури в Украïнi. (Драматична лiтература
тiсно пов’язана з розвитком украïнського театру, шкiльним навчанням. Це були
вiршовi дiалоги, якi складали викладачi вищих шкiл, тому й називалися шкiльними.
Основнi жанри драматургiï давньоï украïнськоï лiтератури

Ї шкiльнi драми, iнтермедiï.)
II. Характеристика драматичних творiв XVII
ЇXVIII столiть.
1. Виникнення шкiльноï драми. (Шкiльна драма тiсно пов’язана з навчанням:
автори
Ї викладачi, виконавцi
Ї студенти. Ставилися пiд час релiгiйних свят (рiздвяних та великоднiх) для
високопоставлених осiб.)
2. Шкiльнi драми на iсторичнi теми. (У XVIII столiттi Феофан Прокопович написав
драму “Володимир”. За жанром це трагiкомедiя
Ї перша iсторична драма на вiтчизняному матерiалi. У нiй описано життя й
дiяльнiсть князя Володимира, хрещення ним Русi. “Милость Божа”
Ї твiр, у якому уславлюється Б. Хмельницький, зображується визвольна вiйна 1648

Ї1654 рокiв.)
3.  оригiнальнi i найжиттєвiшi форми давньоï украïнськоï
драматургiï. (Iнтермедiя
Ї це невелика гумористична сценка побутового характеру, яка виконувалася в
перервах мiж дiями шкiльноï драми для розваги глядачiв. Мова

Ї народна; героï
Ї простi люди; форма викладу змiсту
Ї жартiвлива, тому була можливiсть висмiяти певнi негативнi процеси того часу.)

III. Головнi особливостi драматичноï лiтератури XVII
ЇXVIII столiть. (П’єси своєрiдно вiдтворювали iснуючi подiï, були тiсно
пов’язанi з фольклором та народним гумором, сприяли початку украïнського
театру.)

Схожі твори: