Головна Головна -> Твори -> Iсторiя украïнського народу на сторiнках художнiх творiв.

Iсторiя украïнського народу на сторiнках художнiх творiв.Iсторична тема
Ї одна iз традицiйних, провiдних тем в украïнськiй лiтературi. Уже пам’ятка
давньоï лiтератури
ЇСлово о полку Iгоревiм
Ї вiдбиває подiï, пов’язанi з походом князя Iгоря проти половцiв.

У багатьох своïх творах, особливо в поемi
ЇГайдамаки
Ї, Т. Шевченко звертався до звитяжноï доби в iсторiï украïнського
народу
Ї козаччини, вiдтворю-вав подiï гайдамацького руху. Великий Кобзар змалював
образи  Богдана Хмель-ницького,  Iвана @онти,  Максима Кривоноса, Байди
Вишневецького.
Першим iсторичним романом украïнськоï лiтератури є роман

ЇЧорна рада
Ї П. Кулiша. Iсторiю рiдного народу i його боротьбу за незалежнiсть змальовано у
художнiх творах I. Франка (
ЇЗахар Беркут
Ї), М. Старицького (
ЇОстаннi орли
Ї,
ЇОборона Бушi
Ї). Iз творiв I. Франка, Ю. Федьковича, В. Гжицького, Г. Хотке-вича дiзнаємося про
опришкiвський рух i славного ватажка опришкiв Олексу Довбуша.
XX столiття внесло в iсторичну долю украïнського народу своï драматичнi
подiï, на якi вiдгукнулися поети, прозаïки, драматурги. Через
лiтературнi твори пройшло осмислення подiй I та II свiтових воєн, революцiï
1905 та 1917 рокiв, голодомору i репресiй 20-30-х рокiв.
Особливе мiсце в украïнськiй лiтературi вiдведено подiям революцiï 1905
року, ïï поразки. I Леся Украïнка, i М. Вороний, i В. Винниченко, i
О. Олесь у своïх творах висловили своï надiï, сподiвання на
революцiю 1905 року. Чимало творiв малих форм присвятив цим подiям i М.
Коцюбинський. Серед них
ЇIntermezzo
Ї,
ЇКонi не виннi
Ї,
ЇСмiх
Ї,
ЇПодарунок на iменини
Ї,
ЇВiн iде
Ї та iн.
Твором свiтовоï слави став роман I. Багряного
ЇСад Гетсиманський
Ї, в якому передано трагедiю украïнського народу у зв’язку з репресiями,
нищенням украïнськоï iнтелiгенцiï. Змальовуючи жахiття
бiльшовицького терору,  безглуздiсть звинувачень,  огиднi  методи НКВДистiв пiд
час катувань в’язнiв, I. Багряний в образi головного героя Андрiя Чумака показує
незламну волю до життя, утверджує романтику вiтаïзму. На цю ж тему написаний
I. Багряним i роман
ЇТигролови
Ї (перша назва
ЇЗвiролови
Ї).
Проблеми iсторичноï долi вiд часiв козаччини i до проголошення незалеж-ностi
Украïни по-своєму осмислює Р. Iваничук у романi
ЇОрда
Ї. Варто пiдкре-слити, що у своïх творах Р. Iваничук розробляє переважно
iсторичну тему.
До iсторичних подiй неодноразово звертався у своïй поетичнiй творчостi М.
Бажан. У 1942 роцi пiд час вiйни з фашистською Нiмеччиною поет пише свою поему

ЇДанило Галицький
Ї. В основу написаного твору лягли подiï 700-лiтньоï давностi

Ї перемога русичiв пiд керiвництвом князя Данила Галицького над тевтонським
орденом мечоносцiв.
Iсторичну   тематику   впродовж   усiєï   творчостi   розробляє П.
Загребельний. Його перу належить роман
ЇДиво
Ї, тема якого пов’язана iз будiвництвом Софiйського собору.
ЇРоксолана
Ї
Ї твiр про полонянку легендарноï слави Настю Лiсовську iз Рогатина. Роман

ЇЯ, Богдан
Ї належить до кращих творiв украïнськоï лiтератури.
Сьогоднi стає вiдомою
ЇзаAратована
Ї творчiсть шiстдесятникiв. Народження незалежноï Украïни також знайшло
своє художнє осмислення у творчому доробку письменникiв.
Поет вiрив у своє повернення на Батькiвщину. Важливим для нього було те, що вiн
зможе чесно подивитися Їй у вiчi, як син, який до кiнця виконав свiй
обов’язок.

Схожі твори: