Головна Головна -> Твори -> Тернопiльська земля славна iменами письменникiв, творчiсть яких стала окрасою всiєï украïнськоï лiтератури. З кiнця 80-х рокiв у лiтературний обiг повернулося iм’я славетного

Тернопiльська земля славна iменами письменникiв, творчiсть яких стала окрасою всiєï украïнськоï лiтератури. З кiнця 80-х рокiв у лiтературний обiг повернулося iм’я славетногоЇмолодомузiвця
Ї Б. Лепкого, який є уродженцем нашого краю. Про своє походження поет згадує у
вiршi
ЇЗаспiв
Ї рядочком
Їколисав мою колиску вiтер рiдного Подiлля
Ї. Про мiста i села Тернопiльщини, людей цього краю писав письменник у своïй
прозi. Крегулець i Поручин, Жукiв i Бережани, Чорткiв i Копичинцi, Улашкiвцi i
Гусятин увiйшли в його твiр
ЇКазка мойого життя
Ї. У своïх романах письменник звернувся до iсторичноï теми, зокрема
вивiв образ Мазепи.
Iсторичнi теми опрацьовували у своïх творах й iншi письменники
Тернопiль-ського краю. Серед них А. Чайковський та Ю. Опiльський. Твори А.
Чайковсь-кого
ЇОлексiй Корнiєнко
Ї,
ЇПолковник Михайло Кричевський
Ї,
ЇЗа сестрою
Ї,
ЇКозацька помста
Ї,
ЇНа уходах
Ї своєю тематикою сягали часiв козаччини. У них оспiвано героïзм
украïнського народу (в тому числi дiтей), вiрнiсть Вiтчизнi, кращi
традицiï украïнськоï суспiльностi, зокрема
Ї козацькi. Через твори А. Чайковського, крiм узагальнених художнiх образiв, в
яких вiдбилися риси епохи, пройшли й вiдомi iсторичнi постатi. До них належать
Богдан та Юрiй Хмельниць-кi, Сагайдачний, Кривонiс.
У творах на iсторичну тему Ю. Опiльський торкався сторiнок iсторiï
украïнського народу, пов’язаних з нацiонально-визвольною боротьбою проти
Литви, Польщi, татар. Вiдомими творами у контекстi украïнськоï
iсторичноï прози є
ЇIдоли падуть
Ї,
ЇСумерк
Ї,
ЇЧорним шляхом
Ї,
ЇУпирi
Ї.
В оповiданнях та творах Т. Бордуляка змальовано життя галицького селянства кiнця
XIX – початку XX ст., яке спостерiгав письменник, будучи священиком у Малому
Ходачковi. Це оповiдання
ЇБузьки
Ї,
ЇДай, Боже. здоров’я коровi
Ї,
ЇПередновок
Ї. Розмiрковуючи на соцiальнi теми, Т. Бордуляк гостро ставив морально-етичнi
проблеми. Вони виразно звучать в оповiданнях
ЇМайстер Федь Триндик
Ї,
ЇЮвiлят
Ї.
Осип Маковей вiдомий у лiтературi як поет, прозаïк, лiтературний критик,
видавець. Значна частина його життя пов’язана iз Залiщиками. Характерною ознакою
творiв письменника є ïх сатиричне звучання. Письменник також загост-рював
увагу на проблемах нацiональноï гiдностi, яку пов’язував iз освiтою. Своєю
збiркою прози малих жанрiв
ЇКроваве поле
Ї вiн засуджував братовбивчу вiйну.
На Тернопiльщинi народився сiчовий стрiлець, автор численних стрiлецьких пiсень
Р. Купчинський. Вiн автор творiв, якi вважаються народними:
ЇЧовен хитається серед води
Ї,
ЇЯк з Бережан до кадри
Ї,
ЇЗажурились галичанГей там у Вiльхiвцi
Ї,
ЇIрчик
Ї. Новою сторiнкою у висвiтленнi подiй першоï свiтовоï вiйни на
територiï Галичини є роман у 3-х частинах
ЇЗаметiль
Ї, який написав Р. Купчинський як очевидець.
За останнє десятилiття в украïнську лiтературу повернулася творчiсть У.
Сам-чука, високо оцiнена критикою ще у 30-х рр. Тодi ж твiр Уласа Самчука

ЇВолинь
Ї був висунутий на здобуття Нобелiвськоï премiï. I лише мiзерне
матерiальне становище, що не дозволило перекласти роман європейськими мовами,
стало на перешкодi письменниковi отримати цю високу нагороду. Iсторiю Украïни
початку нашого столiття, голодомор розглянув У. Самчук у творi
ЇМарiя
Ї. Письменник писав також оповiдання, нариси, публiцистичнi твори.

По-своєму опрацював iсторiю краю вiдомий прозаïк Б. Харчук у романi

ЇВолинь
Ї. Письменник вiддавав перевагу проблемам села (
ЇКревняки
Ї,
ЇМежi i безмежжя
Ї та iн.). Лебединою пiснею Б. Харчука називають критики його повiсть

ЇВишневi ночi
Ї. У цьому творi зустрiлися два свiти: нацiоналiсти-пiдпiльники УПА та НКВД-исти.
Їх представляють люди, надiленi глибокими почуттями. Тому НКВД-ист i зв’язкова УПА
закохуються одне в одного. Разом пробують втекти i разом помирають, переживши мить
високого кохання.
Одним з перших бiографiв I. Франка в украïнськiй лiтературi був виходець iз
Тернопiльщини Д. Лук’янович. Його перу належить повiсть
ЇФранко i Беркут
Ї, в якiй широко описанi стосунки I. Франка з О. Рошкевич. Вiн також автор
повiстей
ЇЗа кадильну
Ї та
ЇВiд кривди
Ї.
До поколiння письменникiв 60-х належать представники нашого краю Р. Андрiяшик, С.
Будний, В. Ярмуш. На жаль, С. Будний та В. Ярмуш передчасно померли, так i не
розкривши до кiнця своïх творчих можливостей. Їхня лiрика характеризується
романтичним забарвленням, щирiстю почуттiв до рiдноï землi, особливо

UBN Ї у зображеннi природи. Це яскраво iлюструють поезiï С. Будного циклу

ЇЗемля
Ї та бiльшiсть вiршiв В. Ярмуша iз збiрки
ЇКазка про тебе
Ї.
Р. Андрiяшик у своïх прозових творах ще у 60-х роках по-своєму прочитав
сторiнки iсторiï Украïни у романi
ЇЛюди зi страху
Ї,
ЇПолтва
Ї та iн.
Сьогоднi в царинi лiтератури, зокрема в поезiï, працюють тернополяни Г.
Петрук-Попик та iн.

Схожі твори: