Головна Головна -> Твори -> Образ Украïни в творчостi сучасних украïнських поетiв (Д. Павличко, I. Драч, Б. Олiйник, Лiна Костенка)

Образ Украïни в творчостi сучасних украïнських поетiв (Д. Павличко, I. Драч, Б. Олiйник, Лiна Костенка)Доля Украïни, ïï минуле, сучасне i майбутнє
Ї лейтмотив творчостi украïн-ських поетiв XX ст. Ця тема стала актуальною i
для наших сучасникiв: Д. Павличка, I, Драча, Б. Олiйника, Лiни Костенко.

У творах Д. Павличка образ Украïни насамперед асоцiюється iз рiдним краєм

Ї Гуцульщиною, до якоï вiн звертається з глибокою повагою, патетикою:

ЇФранкiвщино! Моя ти рiдна земле…
Ї.
ЇСин простого лiсоруба, гуцул iз Карпатських гiр
Ї на все життя зберiг синiвську любов i вiдданiсть цьому куточковi
украïнськоï землi. Тут поет зростав, тут узяв вiн
Їпiсню в серце iз людських сердець
Ї (вiрш
ЇТам, де Лючка круто в’ється.
Ї). Звiдси, з цiєï
Ївисокоï землi
Ї пролягла його дорога до Украïни
Образ Украïни у творчому доробку Д. Павличка постає зi спогадiв про важливi
iсторичнi подiï, про прекрасних людей, чесних, духовно багатих. Поет
неодноразово звертається до Тараса Шевченка, пророчi слова якого сприймають-ся як
наука Украïни. Тому й складаються думки Д. Павличка у молитву до Кобзаря
(вiрш
ЇМолитва
Ї), щоб наповнитися i освятитися генiєм
Ївiку двадцять першого предтечi
Ї на великi звершення в iм’я Украïни. Творчiсть Т. Шевченка Д. Павличко
сприймає як iсторiю украïнського народу.
У творах циклу
ЇВiршi iз Монголiï
Ї звучить гнiвне слово Д. Павличка проти тих, хто зривав золотi верхи iз наших
соборiв, i проти тих, хто
Ївисаджував фундаменти
Ї,
Їкамiння звiдси рвав
Ї
Ї
Їбатирiв Сталiна, Постишева та Косiора
Ї. У вiршах названого циклу створено образ Украïни, яку вiками нищили рiзнi
зайди, але не змогли зламати ïï духу.
У 1983 р. Д. Павличко написав вiрш
ЇБабуся з квiтами
Ї, який уже з перших рядкiв викликає своєрiднi аналогiï, порiвняння
староï, зморщеноï бабусi-матерi iз самою Украïною. У гамiрному
мiстi старенька бабуся продає букетик лiлiй, якi завжди були символом чистоти.
Сумний образ одинокоï старенькоï жiнки, майже жебрачки па велелюддi,
викликає у поета гострi вiдчуття болю за долю украïнських матерiв,
самоï Украïни.
У творчому доробку Д. Павличка є чимало вiршiв, присвячених Украïнi 90-х
рокiв.
Образ Украïни по-своєму оригiнальне створив I. Драч. Поєднавши новаторську
форму своïх вiршiв iз глибоко нацiональними поетичними засобами та
прийомами, поет бачить Украïну в образi калини (вiрш
ЇЛист до калини, залишеноï на рiдному лузi в Телiженцях
Ї), вишневого цвiту (
ЇВишневий цвiт
Ї iз поеми-симфонiï
ЇСмерть Шевченка
Ї), у трагiчному образi Чорнобильськоï мадон-ни iз однойменноï поеми. Де
б не був поет, його думки завжди з Украïною.
Образ Украïни I. Драч, як i Д. Павличко, поєднує iз образом Т. Шевченка. У
передсмертних мареннях
Їбiжить до сина Украïна одганяти знавiснiлу смерть
Ї.
Поет планетарного мислення, Б. Олiйник проблеми Украïни найчастiше поєд-нує
iз загальнолюдськими проблемами. Та ряд творiв поета присвячено тiльки
Украïнi. В далекiй Америцi приходить до нього поетичний образ бiлоï
селянськоï хати, викликає тугу за Батькiвщиною (
ЇВiд Бiлого дому до бiлоï хати
Ї). Духовний родовiд народу, його iсторична пам’ять
Ї важливi мотиви поем Б. Олiйника
ЇРух
Ї,
ЇДоля
Ї,
ЇДорога
Ї,
ЇДума про мiсто
Ї,
ЇСковорода i свiт
Ї та iн. Сутнiсть людини, ïï гуманiзм, висока поряднiсть завжди беруть
початок iз рiдного кореня. Таку думку стверджує автор у поемi
ЇРух
Ї.
Поема
ЇДума про мiсто
Ї присвячена 1500-лiттю
Їматерi мiст руських
Ї Києву. У нiй взаємопов’язане минуле i сучасне. Тiльки такий зв’язок, на думку
поета, забезпечує iдею єдностi народу i дає можливiсть осягнути вершини
людськоï мислi i дiï.
Незважаючи на гостре вiдчуття недолi рiдного народу, присвячена Украïнi
поезiя Лiни Костенко не звучить песимiстично. У нiй по-фiлософськи мудро
обгрунтовано думку про велике майбутнє Украïни. Поетеса неодноразово
звертається у своïх творах до славного минулого украïнського народу, з
ним пов’язує пекучi проблеми сьогодення. У циклi вiршiв
ЇIкси iсторiï
Ї Iз книги
ЇНеповторнiсть
Ї вона нагадує сучасникам славетнi iмена, героïчнi подiï, якi
перегукуються iз сучаснiстю, кличуть до дiй. Сюди ввiйшли такi твори, як

ЇДревлянський триптих
Ї,
ЇЛютiж
Ї,
ЇКнязь Василько
Ї,
ЇЧадра Марусi Богуслав-ки
Ї. Цi твори доповнюють нашi знання про ба гату iсторiю украïнського народу.
Численними поетичними творами Лiна Костенко вiдгукнулася на сучаснi пробле-ми
Украïни, пов’язанi зi станом освiти, культури, зокрема мони, на проблеми
ïï демократичного розвитку.

Схожі твори: