Головна Головна -> Твори -> Головнi риси украïнськоï лiтератури XX столiття

Головнi риси украïнськоï лiтератури XX столiттяНа зламi вiкiв вiдбулися певнi змiни особистостi й ïï внутрiшнього
свiту. За Юрiєм Липою, дух XIX столiття передає лiтера “П”: позитивiзм
(самовпевненiсть, рацiоналiзм, пiзнаваннiсть свiту), посада, прагматизм (вага
людських зусиль). На думку Миколи Хвильового, символ XX столiття

Ї лiтера “М”: мисль, м’ятеж, Марiя.
Для цього часу характерне торжество iнтуïцiï, пiдсвiдомого начала в
творчостi. Митцi XX столiття
Ї це люди-бунтарi, iдеалiсти, iнтуïтивiсти. Вони заперечували природне,
реальне, прагнули пiдйому над реальним досвiдом, специфiчного осмислення
реальноï дiйсностi, вiдмову вiд констатацiï фактiв. Модерна лiтература

Ї це лiтература дослiдження, а не констатацiï. Те, що я сьогоднi говорю,
завтра може бути висмiяне мною.
Елiтаризм
Ї характерна ознака новоï лiтератури. Народництво пiддане нищiвнiй критицi й
вiдкинуте як застарiле. Замiсть суспiльних вiдмiнностей (шляхетськi титули)
ознакою обраностi виступає всеосяжний iнтелектуалiзм. Крiм формальноï
освiченостi й орiєнтування в найсучаснiших тенденцiях свiтовоï полiтики,
культури, науки й мистецтва, проникнення в глибину буття активiзує iнтерес
художникiв слова до таємних знань: мiстики, теософiï, масонства.

Iндивiдуалiзм i глибока самотнiсть оточує митцiв украïнських слова минулого
сторiччя. Незрозумiлiсть сучасниками, хворобливе переживання власноï
виключностi, репресiï, заслання, арешти, нищення однодумцiв

Ї усе це викликало страшний дефiцит адекватного спiлкування, пошанування й
затребуваностi власних творiв.
Епоха атеïзму й позiрного торжества теорiï еволюцiï, романтичний
iдеал творця як титана-богоборця спричинили поширення “каïнiвського синдрому”

Ї iдеалiзму й релiгiйних пошукiв поза традицiйними церквами, а iнколи й поза
релiгiєю. Лiтератори цього часу рiвняються на iдеал людинобога, де творчiсть
аналогiчна божественнiй дiйсностi. Кожен художнiй твiр i лiтература як така

Ї акт творення новоï дiйсностi.
Украïнська лiтература XX столiття
Ї лiтература ночi людськоï свiдомостi. Бiльшiсть митцiв стали фiзично й
психiчно хворими в комунiстичних концтаборах, катiвнях НКВС, лихолiттi
революцiï й двох колосальних воєн. Звiдси поглиблений iнтерес до психоаналiзу
Зiгмунда Фрейда, iнодi психологiзм художнього мислення.

Схожі твори: