Головна Головна -> Твори -> Явище украïнського футуризму

Явище украïнського футуризмуТермiн “футуризм” належить iталiйському митцевi Фiлiпо Томазо Марiнеттi. Футуризм
це
Ї мистецтво антигуманiзму, яке має вiдбити настання часу технiки. Спрямування
футуризму можна виразити трьома “М”: мiсто, машина, маса.
Двi головнi ознаки футуризму: по-перше, нове мистецтво зовсiм не цiкавиться
людиною. Психологiзм оголошується анархiзмом. Психологiзм
Ї характерна риса мiщанськоï лiтератури, яка вмирає. Якщо цiкавить душа

Ї пiзнай машину. По-друге, для цього мистецтва характерний виключний динамiзм,
опоетизування руху, швидкостi, зоровi пошуки засобiв зображення руху. Зупинка є
злом, отже
Ї футуристи вживали такi принципи динамiзацiï (“прискорення”) свого
художнього тексту: тексти записувалися без роздiлових знакiв, без великих i малих
букв. На думку футуристiв, найбiльше перешкод для руху роблять прикметники й
прийменники. На перший план висувається дiєслово.
Футуризм
Ї це тотальне заперечення, у тiм числi й естетства. Музикою мiста вважався шум
мiста. Панувала поетизацiя потворного, антиестетизм: деякi футуристи, наприклад,
видавали своï твори на шпалерах.
Центральною постаттю украïнського футуризму був Михайль Семенко. В рiзний час
до рiзних футуристичних об’єднань входили Микола Вороний, Григорiй Чупринка,
Олександр Олесь, Павло Тичина, Юрiй Яновський, Микола Бажан, Якiв Савченко, Олекса
Слiсаренко, Микола Терещенко, @ео Шкурупiй. В розвитковi футуризму в Украïнi
можна видiлити такi стадiï:
1. Кверофутуризм
Ї пошуковий футуризм, коли обожнювалися рух, шукання, динамiка. Мистецтво йшло “по
колу”
Ї всi рiвнi, все однаково цiнне.
2. Панфутуризм
Ї смерть “старого” мистецтва, якому протиставлялося метамистецтво. У цей час
Семенко практикує метод поезомалярства: єднiсть художнього слова й споглядального
мистецтва. Найголовнiше
Ї бути сучасними. Поезiю треба розкласти до букви, а образотворче мистецтво

Ї до складникiв фарби.
Футуризм вiдродив уявлення про свiт людини на доiсторичнiй стадiï
ïï iснування. Живопис замiнили наскельнi малюнки. Селюки творили нове
мистецтво
Ї iнколи шедеври. Футуристи мали серйознi сумнiви в творчих можливостях людського
розуму, панувала орiєнтацiя на до-свiдоме, доiсторичне сприйняття.

Схожі твори: