Головна Головна -> Твори -> Рiзноманiтнiсть напрямкiв i течiй в украïнськiй поезiï на рубежi XIX

Рiзноманiтнiсть напрямкiв i течiй в украïнськiй поезiï на рубежi XIXЇXX столiть
Лiтературний напрям (як зазначено у словнику)
Ї це творча єднiсть групи письменникiв певного iсторичного перiоду, ïх
об’єднує свiтогляд, iдеï та художня манера. Митцi одного напрямку розв’язують
спiльнi завдання, розробляють спiльнi теми в лiтературi. Поруч з термiном
“лiтературний напрям” часто використовують синонiм “лiтературна течiя”, хоча так
називають розгалуження у тому чи iншому напрямi.
Основним художнiм методом XIX ст. є реалiзм, який прагне вiдображати дiйснiсть
правдиво i всебiчно. Письменники (Шевченко, Франко, Грабовський, Леся
Украïнка, В. Самiйленко) показують у своïй поезiï життя природно, у
саморозвитку; розкривають внутрiшнiй свiт своïх героïв.

У кiнцi XIX ст. зародився символiзм
Ї модернiстський лiтературний напрям. “В украïнськiй лiтературi твори цього
напрямку приваблювали яскравою образнiстю, алегорiями, символами, якi знаходили
своє втiлення у поезiï початку XX ст.
Так I. Франко, О. Олесь, Г. Чупринка, пiзнiше П. Тичина, Є. Маланюк та iншi
вiдбивають настроï визвольноï боротьби народу за своï права, за
незалежнiсть. ïхнi героï очiкують щасливих змiн у життi.

З’являється новоромантизм. У своïй творчостi письменники поєднували
реалiстичне зображення життя з романтичним. Цей напрям представляли Христя
Алчевська, Днiпрова Чайка, Василь Чумак, Микола Хвильовий, В. Еллан-Блакитний.

Ще одна лiтературна течiя початку XX ст.
Ї футуризм, в перекладi з латинськоï означає майбутнє. Але в поезiï
футуристiв формалiзм, нiгiлiстичне ставлення до мистецтва взагалi

Ї це не завжди справляло позитивне враження. У футуристичну органiзацiю входили М.
Семенко, О. Слiсаренко, Ю. Яновський, М. Бажан та iн. Вони не приховували
своïх космополiтичних поглядiв на нацiональну культуру. Та слiд зазначити, що
для цих письменникiв таке захоплення було короткочасним. Як бачимо, боротьба i
змiна лiтературних напрямiв виникає як вiдображення у мистецтвi певних етапiв у
розвитку суспiльства.

Схожі твори: