Головна Головна -> Твори -> Звеличення ратних подвигiв

Звеличення ратних подвигiву “Словi про похiд Iгоря” та “Пiснi про Роланда”
“Слово про похiд Iгоря”
Ї пам’ятка давньоукраïнськоï лiтератури XII ст. “Пiсня про Роланда”
зображує подiï VIII ст., але вперше була знайдена теж у XII ст. i належить до
французького народного епосу. Перед нами
Ї два факти з iсторiï рiзних краïн. Але вони мають однакову основу. Що ж
об’єднує цi двi пам’ятки, що у них спiльного, незважаючи на вiдстань у часi i в
просторi?
Найперша схожiсть пам’яток у тому, що вони присвяченi уславленню ратних подвигiв
простого воïнства, що захищало свою землю. “Слово…” розповiдає нам про
Iгорiв похiд проти половцiв для захисту Руськоï землi. “Пiсня” розповiдає про
похiд Карла Великого на Iспанiю, i народне сказання пов’язало цей похiд iз
патрiотичною боротьбою французiв (франкiв) проти нашестя на Європу арабiв.

Але найбiльш вражаюча подiбнiсть цих творiв
Ї це головнi iсторичнi персонажi. У “Словi…” автор засуджує вчинок Iгоря за те,
що вiн заради власноï слави повiв свою дружину у похiд замiсть того, щоб
об’єднати зусилля всiх князiв i виступити проти ворога однiєю могутньою силою.
Тому Iгор i зазнав поразки. “Пiсня…” присвячена схожому факту. Провина Роланда
полягала в тому, що вiн у своєму прагненнi до власноï слави i у своïй
зарозумiлостi не захотiв просити допомоги у Карла Великого, i це призвело до
загибелi найкращих його воïнiв.
На мою думку, поява таких творiв має двi мети. Перша
Ї це прославити мужнiсть воïнiв на полi бою, що гинули за рiдну землю. Друга

Ї це застереження для зарозумiлих i славолюбних полководцiв: коли йдеться про долю
рiдного краю, то забудьте про власну славу, почестi, образу i зарозумiлiсть заради
спiльноï мети
Ї захистити рiдну землю вiд навали ворога.
Обидва автори прагнуть пiдняти дух простого воïнства, виразити повагу до його
мужностi. Такi твори виникають не через бажання описати в художнiй формi перебiг
вiйни чи якоïсь сутички, а через потребу не повторити минулих помилок. Вони
виникають на потребу часу
Ї нинiшнього i майбутнього.

Схожі твори: