Головна Головна -> Твори -> Украïнськi поети-романтики

Украïнськi поети-романтикиЛiтература кiнця XVIII
Ї початку XIX столiття характеризувалася бурлескно-травестiйним, бароковим та
романтичним стилями. Хоч як не захоплювалися “Енеïдою” I. П. Котляревського,
однак письменники цього перiоду прагнули облагородити мову, пiднести ïï
до високоï лiтератури. Творчiсть поетiв-романтикiв якраз i ставила перед
собою таке завдання.
Вперше про високi естетичнi висоти народноï мови заговорив Євген Гребiнка,
потiм Григорiй Квiтка-Основ’яненко, Л. Боровиковський, А. Метлинський та iншi.

Що було властиве украïнським поетам-романтикам? Для стилю поетiв-романтикiв
характерний пiднесений виклад сюжету, мелодiйнiсть, пестливi мовнi форми. Так,
Вiктор Забiла, вiдомий своïми романтичними поезiями про нещасливе кохання,
писав:
Гуде вiтер вельми в полi!
Реве, лiс ламає;
Плаче козак молоденький,
Долю проклинає.
Повтори й народнопiсенна лексика зробили цю поезiю народною пiснею.

Поет-романтик М. Петренко вiдомий своєю пiснею “Дивлюсь я на небо”, що й сьогоднi
є популярною, ïï знають i спiвають вже не одне поколiння
украïнцiв.
Взагалi вiршi поетiв-романтикiв тяжiли до лiро-епiчних балад, у ïх тематицi
переважала туга за минулою славою рiдного краю, любовна лiрика, вiдчувався деякий
меланхолiзм нарiкання на долю:
Чому я не сокiл, чому не лiтаю,
Чому менi, Боже, ти крилець не дав?
Левко Боровиковський започаткував романтизм як творчий метод в украïнськiй
лiтературi. Найбiльше досягнення поета-романтика
Ї дванадцять балад, написаних на сюжет украïнських народних переказiв,
здебiльшого це балади про щиру любов молодих людей, як, наприклад, балада
“Маруся”.
За минулою звитяжною славою козацтва сповненi суму й туги поезiï А.
Метлинського. Поет тривожиться тим, що гинуть прадавнi звичаï. Вiршi
“Гетьман”, “Козача смерть”, “Степ”, “Смерть бандуриста”
Ї це крик-розпач поета, що закликає шанувати нашу iсторiю, звичаï й обряди.

Всесвiтньовiдомi романси Євгена Гребiнки “Очи черные, очи страстные”,

“Нi, мамо, не можна нелюба любити”
Ї це теж твори украïнського романтизму, якi й нинi чарують нас своєю
народнопiсенною довершенiстю.
Отже, поети-романтики своєю творчiстю сприяли популяризацiï украïнськоï
мови на народнiй основi, дбали про ïï визнання.

Схожі твори: