Головна Головна -> Твори -> Вiршова спадщина Клинентiя Зiновiïва та Iвана Некрашевича

Вiршова спадщина Клинентiя Зiновiïва та Iвана НекрашевичаДавня украïнська лiтература
Ї праоснова всiєï украïнськоï лiтератури. Вiршову спадщину
давньоï украïнськоï лiтератури переважно становлять твори на
релiгiйну тематику. За жанрами це були епiграми, елегiï, панегiрики,
сатиричнi вiршi.
Видатними поетами XVI
ЇXVIII столiть були Климентiй Зiновiïв, Iван Некрашевич, Касiян Сакович,
Лазар Баранович та iншi. Серед вiршованих творiв найбiльше було вiршiв
сатирично-гумористичних, якi спиралися на народний гумор.
Сильний фольклорно-етнографiчний струмiнь вiдчувався у творах Iвана Некрашевича.
Його твори видiлялися чистотою народноï мови, простотою змiсту, народним
гумором. Поетична система I. Некрашевича виросла з народнопiсенноï
поезiï, а тому була поширена серед народу.
Нинi вiдомо дев’ять творiв автора: побутовi сцени на зразок iнтермедiй, вiршовi
листи до знайомих.
Iван Некрашевич мав священницький сан i в своïх поезiях прагнув створити
образ iдеального священика, який бореться з неуцтвом, обмеженiстю простих людей.

Першим поетом, який оспiвав селян, наймитiв, бурлакiв, був в украïнськiй
лiтературi Климентiй Зiновiïв. До нас дiйшла рукописна збiрка поета, яка
вмiщує близько чотирьохсот вiршiв. Найбiльшу частину з них присвячено
сатиричному зображенню вад людини та суспiльства. Поезiï К. Зiновiïва
були спрямованi i проти соцiальноï нерiвностi: вони сатирично викривали
хабарництво, продажнiсть судцiв, архiєреïв, а возвеличували чесну працю:

Над усi ремесла
Ї рiч кажу вiдому
Ї
Хлiборобство, вигiдне свiтовi усьому.
Серед поезiй К. Зiновiïва є i поезiï, в яких поет прославляв козакiв, що
захищали рiдний край i вiру:
Козакiв, немов святих, треба шанувати,
Позаяк i кров свою в битвах проливають,
I за вiру праведну душi покладають.
Отже, вiршова поезiя кiнця XVI
ЇXVIII столiть вийшла за межi вищих шкiл, почала вiдображати соцiальнi процеси
дiйсностi.

Схожі твори: