Головна Головна -> Твори -> Василь Стус та його час

Василь Стус та його часI. Трагiчна доля Василя Стуса. (Життя В. Стуса
Ї це дорога крiзь тернiï до зiрок, до посмертного його повернення до рiдного
народу. Йому судилося прожити 47 рокiв, iз них 23
Ї у неволi. Поета було несправедливого засуджено, вiн пройшов гулагiвськi табори
i помер у неволi. За життя поета у нас не вийшло жодноï збiрки його вiршiв.
Вiн сам друкував ïх на машинцi, робив книжечки i дарував знайомим.)

II. Змiни у життi краïни наприкiнцi 50-х
Ї на початку 60-х рокiв. (Стус прийшов у лiтературу, коли викриття культу Сталiна
зумовило змiни у життi краïни, зокрема й у мистецтвi та лiтературi. Зростала
увага до життя, внутрiшнього свiту людини працi
Ї не як бездумного та бездушного “гвинтика”, а як особистостi, що має неповторний
духовний свiт. Найвиразнiше це було помiтно у творах В. Стуса, I. Драча, Л.
Костенко, В. Симоненка.)
III. Визначення тематики лiтературних творiв. (Естетичне освоєння змiн, що принiс
у життя науково-технiчний прогрес, розвиток космонавтики, атомноï фiзики,
генетики, визначали тематику лiтературних творiв. Цi змiни позначилися у
конструюваннi художнiх образiв, про що свiдчать самi назви збiрок письменникiв:
“Атомнi прелюди” М. Вiнграновського, “Протуберанцi сонця” I. Драча , “Зоряний
iнтеграл” Л. Костенко.)
IV. Сприйняття сучасниками творчостi В. Стуса. (За кордоном виходять збiрки поезiй
В. Стуса. Його iм’я стає вiдоме в свiтi, твори його перекладаються нiмецькою,
англiйською, iспанською мовами. А на Батькiвщинi
Ї арешт, позбавлення волi на 10 рокiв у таборах суворого режиму, 5 рокiв
заслання. На захист В. Стуса пiднялося прогресивне людство. Вiдомий нiмецький
письменник Генрiх Белль та академiк Сахаров зазначали: “Вирок украïнському
письменниковi, поетовi В. Стусу вiдрiзняється своєю нелюдянiстю” i закликали
скасувати його. До цих слiв украïнська верхiвка не дослухалася, i вiдправила
поета на золотодобувний рудник на Колимi. I тiльки за три роки пiсля смертi

Ї повна реабiлiтацiя “за вiдсутнiстю складу злочину”.)

Схожі твори: