Головна Головна -> Твори -> СТЕФАНИК ВАСИЛЬ БІОГРАФІЯ

СТЕФАНИК ВАСИЛЬ БІОГРАФІЯ(1871
Ї 1936)
Народився в с. Русов на Станiславщинi в родинi заможного господаря. Навчався у
Русiвськiй i Снятинськiй школах, польськiй гiмназiï ум. Коломия, з 1892р.

Ї на медичному факультетi Кракiвського унiверситету.
Пiсля закiнчення унiверситету займався лiтературною i громадською роботою. З 1908
р. був обраний депутатом вiденського парламенту. Входив до складу у рядовоï
делегацiï ЗУНР, яка приïжджала 1919р.до Києва в зв’язку з об’єднанням
ЗУНР i УНР. З 1910р. iдо останнiх днiв жив у рiдному селi з родиною.

Прозаïк. Автор оповiдань i новел; що увiйшли в збiрки “Синя книжечка” (1899),
” Камiнний хрест” (1900), “Дорога” (1901), “Моє слово” (1905), “Земля” (1926).
Розвивав у лiтературi жанровий рiзновид психологiчноï новели, у якiй на
передньому планi стоять почуття i переживання, настроï персонажа, викликанi
певними життєвими обставинами.
Трагiчне явище украïнськоï емiграцiï у новелах Стефаника

(“Камiнний хрест”)
Найвизначнiшим майстром короткоï реалiстичноï соцiально-психологiчноï
новели в украïнськiй демократичнiй лiтературi кiнця XIX
Ї початку XX ст. був Василь Стефаник. Письменник створив вражаючу за силою впливу
на читачiв картину з життя сiльськоï бiдноти та наймитiв, розкривши конфлiкти
епохи i складнi душевнi переживання свого сучасника.
Наскрiзною темою творчостi Стефаника було важке життя захiдноукраïнськоï
сiльськоï бiдноти. Коли Стефаник прийшов у лiтературу, в поневоленiй
цiсарською Австро-Угорщиною Галичинi вiдбувалося швидке проникнення
капiталiстичних вiдносин на село, зубожiння i пролетаризацiя широких мас.
Письменник найперше взявся вiдображати болiсний процес “розселення” у селi i
породженi ним душевнi трагедiï.
Головною темою першого перiоду творчостi Стефаника був складний i болiсний процес
розорення селян.
У той час ремiсники не могли конкурувати з промисловою продукцiєю й розорялися.
Зростали маси пролетарiв, якi не мали де прикласти руки. Тому пошестю ширилась
“емiграцiйна гарячка”.
Тема емiграцiï зачiпається у рядi творiв Стефаника: “Кленовi листки”,
“Осiнь”, “Мамин синок”. Новела ж “Камiнний хрест” цiлком присвячена темi
емiграцiï. У нiй письменник розкрив тi причини, що гнали бiднякiв у чужi
невiдомi краï.
Iван Дiдух наймитував, потiм 10 рокiв вiдбув у вiйську, а коли повернувся на село,
батько й мати вже померли, лишивши йому завалену хату та букатку горба. Вiн почав
господарювати на цьому горбi. Вiк свiй збув бiдняк на тiм горбi, а не вибився з
нужди. Сини не хотiли лишатися пiсля нього наймитами, вимагали “завезти” ïх
до землi та дати хлiба. “Два роки нiчого в хатi не говорили, лиш Канада та й
Канада…” Спродавши усе, старий ïде шукати землi й хлiба, а жiнцi каже, що
везе ïï в далеку могилу, що вже на горбi поставив собi i ïй
кам’яний хрест. Не зазнавши щастя тут, Дiдух не сподiвався знайти його й на
чужинi.
Влучно автор розповiв про той хрест, бо саме хрест можна ставити на життi
людським, такому важкому i невдячному, як у Iвана. Чужина для нього

Ї смертний кiнець тяжкоï долi.
Так влучно i точно Стефанику вдалося передати внутрiшнiй бiль героя тiльки тому,
що вiн був нерозривно пов’язаний зi своïм народом, писав картини з життя,
переймався цими проблемами з великим переживанням за подальшу долю кожного
селянина.

Схожі твори: