Головна Головна -> Твори -> Повчальний характер притч Сковороди

Повчальний характер притч Сковороди“Бджола i Шершень”, “Собака i Вовк”
Найвидатнiша постать у культурному i лiтературному життi Украïни XVIII ст.

Ї Г. Сковорода. Як поет i байкар, вiн привертав увагу освiчених кiл до простолюду,
звеличував уселюдськi цiнностi села, утверджував прiоритет етики в повсякденному
життi, повчав шанувати особистiсть за ïï духовними, моральними якостями,
а не за соцiальним i майновим становищем, уславлював людину розумну, наголошував
на визначальнiй ролi досвiду в людському життi, переконував, що найнадiйнiшим
джерелом добробуту людини є ïï праця, “чесне ремесло”, пропагував iдею
“сродноï працi”.
Так у байцi “Бджола i Шершень” автор пiдносить моральне значення працi як
основного чинника оздоровлення життя. Твiр спрямований проти помiщикiв i панiв,
якi самi не працюють, а живуть за рахунок трудового люду. В алегоричному образi
Шершня Сковорода узагальнює тих людей, якi
“живуть крадiжкою чужого
i народженi на те тiльки,
щоб ïсти, пити i таке iнше”.
А Бджола
Ї “се символ мудроï людини, яка у природженому дiлi трудиться”.

Автор доводить, що кожен повинен трудитися i вiд цього мати задоволення:

Веселiсть серця
Ї життя
для людини
Ї i не тямлять,
що природжене дiло є для
неï найсолодша втiха.
Також Сковорода високо цiнував дружбу мiж людьми як вияв найвищоï духовностi
i моральних чеснот у ïх стосунках.
У байках “Собака i Вовк” фiлософ розкриває моральнi витоки дружби: незлобливiсть,
великодушнiсть, милосердя, справедливiсть i розумнiсть. Справжня дружба робить
людей щасливими (так, як Левкон i Фiрiдам). А той, хто заздрить або “набивається”
у друзi, той завжди отримає облизня.
I рiд, i багатство, i чин,
i спорiднення, i тiлеснi
принади, й науки не спроможнi утвердити дружбу.
Лише серця, думками єдинi,
й однакова чеснiсть людяних душ, що у двох чи трьох
тiлах живуть,
Ї ось де
справжня любов i єднiсть…
Як бачимо, Сковорода довiв, однiєю з важливих передумов дружби є єднiсть уподобань
i занять, яким присвячує себе людина. Подiбнiсть душ i моральнi чесноти вiн
ставить на перше мiсце у дружнiй прихильностi i симпатiях однiєï людини до
iншоï.
Отже, твори видатного байкаря є повчальними, бо доводять нам, що без працi i
дружби неможливе життя.

Схожі твори: