Головна Головна -> Твори -> Викривальний пафос пiснi Г. Сковороди

Викривальний пафос пiснi Г. Сковороди“Всякому мiсту
Ї звичай i права”
Творчiсть видатного украïнського мислителя-гуманiста, письменника,
просвiтителя Г. Сковороди є яскравою сторiнкою у життi нашого народу. У його
творах вiдобразилися свiтогляд, спосiб мислення, жива душа украïнцiв.
Сковорода цiкавий не лише як фiлософ, але як педагог, практик, теоретик, просто
людина. Так, у вiршi “Всякому мiсту
Ї звичай i права” письменник виступає проти соцiальноï несправедливостi,
iснуючоï бюрократичноï системи, що принижує людську гiднiсть:

Панськi Петро для чинiв тре кутки,
Федiр-купець обдурити прудкий,
Той зводить дiм свiй на людський манiр,
Iнший гендлює, вiзьми перевiр!
Поезiя вiдбиває iсторiю тогочасного суспiльства. Образом Петра автор розкриває
психологiю новонародженого лакузи, який морально вироджується. Вiн, замiсть того,
щоб боротися за волю, свiдомо спрямовує свою дiяльнiсть “для чинiв”.

Саме крiпосницький устрiй зруйнував усталену мораль. На той час певна категорiя
людей плазувала та обтирала кутки панськi, щоб мати “тепле мiсце”.

Це створило психологiю селянина: виробило такi негативнi риси характеру, як
прислужництво, холуйство, безпринципнiсть, самозбереження цiною життя iнших.

Твiр є гострою сатирою на верхiвку суспiльства того часу: купцiв, чиновникiв,
помiщикiв, якi задовольняли своï примхи:
Той безперервно стягає поля,
Сей iноземних заводить телят.
Тi на ловецтво готують собак,
В сих дiм, як вулик, гуде вiд гуляк…
Не оминув поет i юриста, який закони повертав так, як було вигiдно йому; вiн
збагачувався на хабарях.
Отже, Сковорода висмiював корiннi вади тогочасного суспiльного життя. Це картина
звичаïв другоï половини XVIII ст.
Ця пiсня є вершиною сковородинiвськоï поезiï, бо, засуджуючи
експлуататорське суспiльство, вiдповiдала настроям i почуванням народу.

Викриваючи експлуататорiв, показуючи ïх жорстокiсть, паразитизм, неуцтво,
брутальнiсть, лицемiрство, письменник приходить до висновку, що сучасне йому
суспiльство
Ї це жахливий свiт виснажливоï працi трудового люду i паразитизму
експлуататорiв.

Схожі твори: