Головна Головна -> Твори -> Образ Украïни у творчостi Василя Симоненка.

Образ Украïни у творчостi Василя Симоненка.ЇЯ
Ї украïнець. Оце i вся моя автобiографiя
Ї,
Ї сказав В. Симоненко. У його поетичнiй спадщинi чимало вiршiв адресовано
Украïнi. Дiалог з Украïною, з украïнським народом, поставленим у
пiдневiльнi i злиденнi умови життя, звернення до славного минулого украïнцiв

Їто мiцна основа майже всiєï його громадянськоï лiрики. Поетична
пристрасть Симоненка спрямована насамперед на пекучi проблеми сучасностi.

Поезiя
ЇЗадивляюсь у твоï зiницi [сiдницi]…
Ї (
ЇУкраïнi
Ї) написана у формi монологу лiричного героя, зверненого до матерi

Ї Украïни. Синiвська розмова з Батькiвщиною щира i задушевна. У нiй
вiдчуваються Шевченковi традицiï:
ЇУкраïно! Ти моя молитва
Ї. У вирi буденноï суєти, мiж тривогами i битвами
Їза твоє життя, твоï права
Ї, лiричний герой наче на хвилину зупинився, щоб звести подих, щоб подивитися в
материнськi очi, побачити все, що приховане в них тiльки для сина. Вируюче життя
земноï кулi постiйно перериває тихий дiалог сина-патрiота i матерi. Тому в
поезiï стiльки звертань:
ЇУкраïно!
Ї,
Їмамо, горда i вродливая,
Їнене
Ї. Цiлком протилежнi iнтонацiï у звертаннi до тих, хто заважає тiй розмовi:

ЇХай мовчать Америки й Росiï, коли я з тобою говорю
Ї,
ЇОдiйдiте, недруги лукавi! Друзi, зачекайте на путi!
Ї.
Лiричний герой поезiï
ЇЗадивляюсь у твоï зiницi…
Ї схиляє голову перед матiр’ю. Украïна XX ст. постає перед ним зовсiм iншою,
нiж вона поставала перед Шевченковим зором.
Симоненко вiддає Украïнi щирий синiвський пошанiвок i високо пiдносить
ïï престиж. Риторичнi оклики, звертання пiдкреслюють схвильованiсть
лiричного героя.
Вiрш
ЇЄ тисячi дорiг, мiльйон вузьких стежинок…
Ї
Ї це справжнiй поетичний шедевр, мiсткий думками i почутгями. Цей вiрш

Ї розгорнута метафора. Вiн звучить як патрiотичне волевиявлення украïнського
хлiбороба, готового на будь-якi випробування, У цьому творi, написаному за два
мiсяцi до смертi, поет спробував у художнiй формi розкрити свiй пройдений творчий
шлях. I це йому вдалося зробити на високому мистецькому рiвнi.
Вияв високоï любовi до Украïни звучить i у поезiï

ЇЗемле рiдна! Мозок мiй свiтлiє…
Ї. Та найпопулярнiшим серед читачiв став Симоненкiв вiрщ
ЇЛебедi материнствам. Мати i Батькiвщина завжди з людиною. Що б ïï не
спiткало у життi, якщо довелося б навiть впасти на чужому полi, то

Їприйдуть з Украïни верби i тополi…
Ї. Твiр пронизує iдея:
ЇМожна все на свiтi вибирати, сину,
Вибрати не можна тiльки Батькiвщину.
Ї
Д. Павличко писав про поета:
ЇВiн мало жив, немов лiтак, що ховається за обрiєм швидше, нiж доб’ється до
нашого слуху шум його двигунiв. Василь Симонснко зник за пругом життя скорiше, нiж
долинув до нас могутнiй гук його серця, зарядженого тривогою двадцятого вiку i
любов’ю до украïнськоï землi
Ї.

Схожі твори: