Головна Головна -> Твори -> Мiсце i значення творчостi В. Симоненка в украïнськiй лiтературі

Мiсце i значення творчостi В. Симоненка в украïнськiй лiтературіПоезiя Василя Симоненка вийшла з глибин народного життя, з мужностi народу, з його
горя i героïчноï боротьби. Не судилося його таланту розкритися повнiстю,
але те, що вiн створив, житиме вiчно. Простотою, щирiстю вислову, глибоким
проникненням у душу людини зачаровує поезiя В. Симоненка. Читаючи його твори,
вiдчуваєш дух патрiотичноï самопожертви i непокори, могутнiй вибух пристрастi
i гнiву, любовi i ненавистi.
Одержимий любов’ю до матерi-Украïни, вiн i нас закликає любити Вiтчизну,
дорожити нею:
Не шкодуй добра, менi, людинi,
Щастя не жалiй моïм лiтам
Ї
Все одно тi скарби по краплинi
Я тобi закохано вiддам.
Художня палiтра поета багатюща. Вiн смiливо випробовував себе в рiзних жанрах. У
його творчому доробку є i твори громадянськоï лiрики, й iнтимнi поезiï.
Василь Симоненко
Ї тонкий лiрик. Його поезiï
Ї звернення до вiчних цiнностей людства: кохання, дружби, подружньоï
вiрностi. ïх значущiсть у тому, що кожен знаходить у них своє, близько до
серця приймає долю лiричних героïв.
Iз-пiд пера поета вийшли i дошкульнi сатиричнi епiтафiï, i твори такого
улюбленого народом жанру, як байка. Вiн також писав вiршованi жарти i казки для
дiтей. Творчий дiапазон В. Симоненка досить широкий, про що свiдчить i поезiя, i
художня проза.
Мудро сказав про мiсце i роль В. Симоненка в лiтературi, про значення його
поезiï Олесь Гончар: “Серед лiтераторiв трапляються й такi, без яких
ïхня доба могла б спокiйно обiйтись, нiчого iстотного не втративши. А є такi,
що стають виразниками свого часу, живими нервами його драм i борiнь, вiдтворюють у
собi самий дух епохи…” Саме до таких митцiв i належить Василь Симоненко. Його
творчiсть давно стала часткою нашого буття, часткою повiтря, яким ми дихаємо, i
тих ландшафтiв, що нас чарують, i помислiв, якими живемо.
Не змеркла з лiтами зоря майстра поетичного слова. Є у його творчiм доробку i те,
що справедливо можна назвати класикою. Уся його творчiсть просякнута
життєствердним настроєм:
Здрастуй, сонце, i здрастуй, вiтре!
Здрастуй, свiжосте нив!
Я воскрес, щоб iз вами жити
Пiд шаленством весняних злив.

Схожі твори: