Головна Головна -> Твори -> Вiйна i революцiя у романi Уласа Самчука “Волинь”

Вiйна i революцiя у романi Уласа Самчука “Волинь”I. “Волинь” У. Самчука
Ї роман-епопея про реальнi подiï початку XX столiття. (У. Самчук

Ї один iз письменникiв украïнськоï дiаспори, якого називають Гомером
украïнськоï прози. Всi його твори присвяченi Украïнi. Трилогiя
“Волинь” складається з трьох частин: “Куди тече рiчка”, “Вiйна i революцiя”,
“Батько й син”. Зображенню воєнних дiй на початку XX столiття присвячено другу
частину роману.)
II. Хронiка життя волинського краю.
1. Реальнiсть зображених подiй. (“Книжка Самчука
Ї правдиве життя…” Автор описує подiï, якi вiдбувалися на Волинi: боï
мiж поляками та бiльшовиками у 1914
Ї1918 роках, мiж Центральною Радою та бiльшовиками у лютому 1918 року, рух
украïнського вiдродження, терор польськоï влади у 30-х роках.)

2. Широка панорама селянського життя. (Побут селян, ïхня тяжка праця бiля
землi показана через долю великоï родини Довбенкiв. Дiя вiдбувається в
короткому часовому промiжку, та цей час акумулював у собi найважливiше, що
“просвiтило” минуле сiм’ï та визначило ïï майбутнє.)

3. Мужнiсть вiрних оборонцiв Украïни. (Козаки
Ї юнаки, дужi, впевненi в собi, мужнi. Вони розумiють, що тiльки працею власних
рук можливо здобути щастя, що Украïнi потрiбнi люди чеснi, розумнi та
працьовитi. Вони смiливi, самовiдданi, готовi життя своє вiддати за рiдну землю.
“Ми є дiти землi
Ї нашоï землi! Ляже сотня до грудей ïï, тисяча на тому мiсцi
постане! А Украïна жити буде!”
Ї впевненi вони.)
III. Здiйснення задуму. (У. Самчук писав: “Менi хотiлося внести в нашу побутову
лiтературу трохи фiлософськоï i проблемноï тенденцiï, дати повнiший
i точнiший образ нашого села…” I задум свiй письменник успiшно здiйснив,
написавши роман про революцiйнi та воєннi лихолiття волинського краю.)

Схожі твори: