Головна Головна -> Твори -> РУДАНСЬКИЙ СТЕПАН БІОГРАФІЯ

РУДАНСЬКИЙ СТЕПАН БІОГРАФІЯ(1834-1873)
Народився в с Хомутинцях на Вiнниччинi в родинi сiльського священика. Закiнчив
бурсу, Камянець-Подiльську духовну семiнарiю. Усупереч волi батька вступив до
Петербурзькоï медико-хiрургiчноï академiï. Жив дуже бiдно, пiд час
навчання в Петербурзi захворiв на сухоти. Працював лiкарем у мiстi Ялта. Його дуже
шанували за чесну та безкорисливу працю мешканцi мiста i навiть обрали почесним
мировим суддею округу. Пiд час епiдемiï холери, що вибухнула в Криму 1872
року, був призначений карантинним лiкарем. Тодi ж виступив проти князя Воронцова
та графа Мордвинова, захищаючи права простих людей. Руданського мало не звiльнили
з роботи, почала прогресувати давня хвороба. Дев’ять мiсяцiв тривала боротьба з
хворобою, поки вона не перемогла. С. Руданського поховали в Ялтi.

Спадщина С Руданського багатожанрова: байки, казки, лiричнi вiршi, балади, поеми,
переклади. Письменником започаткований новий жанр у свiтовiй лiтературi

Ї спiвомовки.
Висмiювання моральних вад, негативних рис характеру окремих людей у спiвомовках С.
Руданського
Щире захоплення викликали у Степана Руданського украïнськi народнi пiснi,
думи, анекдоти, приказки. Вони стали джерелом його спiвомовок, пiдказали поетовi
багато тем цього неповторного явища лiтератури. Коли ïх читаєш, то бачиш
життя Украïни XIX столiття, переймаєшся турботами, тривогами, радощами i
бiдами ïï народу.
Героєм спiвомовки Руданського виступає i проста трудова людина, i служителi рiзних
релiгiйних культiв (попи, ксьондзи, рабини), i царська урядова адмiнiстрацiя, i
помiщики-крiпосники. Але кожний з них має тi чи iншi моральнi вади, якi сатирично
зображує i викриває з гумором автор. Ми смiємося з хитрощiв цигана (“Циганський
кiнь”, “Спасибi”, “Циганський похорон”), з пихатостi польського шляхтича (“Не
вчорашнiй”, “А що тепер буде?”, “Шляхтич”), зi скнаростi єврея-шинкаря (“Козацька
мiра”), з винахiдливостi пройдисвiта-москаля (“Полотно”, “Iскра”, “На вадапой!”).

Та найчастiше героєм спiвомовок є простий мужик, украïнець. У нього теж
немало рiзних моральних вад, якi Руданський висмiює з добрим гумором. Але за цим
сатиричним висмiюванням ми вiдчуваємо шанобливе ставлення поета до своïх
спiввiтчизникiв, яких вiн дуже любив i за долю яких у нього болiла душа.
Спiвомовки показують цих героïв у рiдних побутових ситуацiях, де i
виявляються ïх моральнi вади (“Допиталась”, “Указ”, “Добра натура”,
“Робили”).
Руданський у гумористичному тонi засуджує нехтування споконвiчними моральними
цiнностями: честю, родинною любов’ю, гiднiстю, добротою.
Тому i в наш час спiвомовки С Руданського дуже актуальнi. Розважаючи, вони
повчають, стають веселими мудрими друзями та вчителями.

Схожі твори: