Головна Головна -> Твори -> Поетичне вiдтворення iсторiï Украïни, любовi до рiдноï землi в поезiï Максима Рильського

Поетичне вiдтворення iсторiï Украïни, любовi до рiдноï землi в поезiï Максима РильськогоЇСлово про рiдну матiр
Ї.
У роки другоï свiтовоï вiйни на перше мiсце у художнiй свiдомостi
Максима Рильського вийшла пекуча тривога за долю Украïни, рiдного народу.
Написана в цей час його натхненна патрiотика залишиться взiрцем високоï
громадянськоï гiдностi украïнського слова в критичну добу iсторiï.

Непiдробною пристрастю i болем пронизана лiро-епiчна поема
ЇСлово про рiдну матiр
Ї, яку вiн прочитав 29 листопада 1941 р. на радiомiтингу в Уфi, що транслювався
радiостанцiєю iменi Тараса Шевченка на територiю окупованоï Украïни.
Поет з любов’ю вiдтворив у поемi образ Украïни
Ї ïï героïчну iсторiю, невмирущу культуру, чарiвну природу. Земля
Тараса Шевченка
Їтак назвав М. Рильський Украïну. З далекого башкирського мiста вiн шле
благословення ïï першоджерелам.
Поет звертається до нацiональноï свiдомостi украïнцiв, якi в боротьбi за
свою землю можуть i мусять обпертися на вiльнолюбнi традицiï столiть, на
вiкопомнi iмена видатних дiячiв нацiональноï культури, що символiзують силу,
неподолан-нiсть, безсмертя нацiï. Рильський прикликає з глибин сторiч
найбiльшi святинi украïнства
Ї народну пiсню,
Їпечаль i радiсть нашу
Ї:
Їмандрiвника Сковороду з припорошiлими саквами
Ї;
ЇЕнсЇди
Ї владний смiх
Ї;
Їгарячу думу Кобзаря
Ї;
Їструни Лисенка живiï
Ї; золоту зорю слави
Їкруг Заньковецькоï Марiï
Ї; згадує козацькi походи,
Їiржання коней бойових
Ї. У поемi звучать розгорнутi риторичнi запитання:
ЇХто може випити Днiпро, Хто властен виплескати море,
Хто наше злото-серебро Плугами кривди переоре, Хто серця чистого добро

Злобою чорною поборе?
Ї
Нiяка зловорожа сила не подолає народу, у якого героïчне i славне минуле

Ї такий iдейний пафос твору.
У поемi
ЇСлово про рiдну матiр
Ї вiдчутний вплив
ЇСлова о полку Iгоревiм
Ї. Поет органiчно вплiтає у мову поеми деякi мотиви та образнi звороти з
давнь-оруськоï поеми (наприклад:
ЇЛисицi брешуть на щити
Ї). У творi спостерiгаємо поетичнi деталi з украïнських фольклорних джерел (

ЇЧи правду кривдi подола-ти?
Ї). Патетичного звучання поет досягає пiдбором лексики (благословен), короткими
формами прикметникiв (славен, зелен), тавтологiчними висловами (рута-м’ята,
злото-серебро). Поет i сам творить неологiзми (громовозвукi слова). Загалом уся
поема
ЇСлово про рiдну матiр
Ї
Ї це слова винятковоï поетичноï нiжностi й мiсткостi: кожне випромiнює
цiлi пучки дорогих кожному украïнцевi асоцiацiй.
Поет усвiдомлював, що висока украïнська патрiотика може повернутися для
нього новими репресiями. Тому останнi строфи у дусi часу прославляють дружбу
народiв i керiвну роль партiï. Однак комунiстичнi iдеологи не могли пробачити
поетовi, що мати-Батькiвiшiна для нього
Ї це Украïна, а не Радянський Союз. Тому у 40-х роках за поему

ЇСлово про рiдну матiр
Ї М. Рильський мав чимало неприємностей.

Схожі твори: