Головна Головна -> Твори -> Краса i велич рiдного слова у поетичнiй творчостi Максима Рильського.

Краса i велич рiдного слова у поетичнiй творчостi Максима Рильського.М. Рильський надавав проблемам мови великого значення впродовж усiєï
творчостi. Вiн був надзвичайно вимогливий до мови власних творiв, невтомно
працював над збагаченням свого поетичного словника. Поет закликав своïх
сучасникiв боротися за чистоту i збагачення украïн-ськоï мови. Прикладом
такого звернення є вiрш
ЇМова
Ї, в якому поет з великою нiжнiстю i любов’ю говорить про мову. Вона звучить для
поета як пiсня океану. Мова рiдного народу глибока у своïй мудростi. Як
тонкий знавець мовних проблем, М. Рильський вважає, що у народу, його
поезiï, розмовнiй мовi треба шукати джерела нового наповнення
лiтературноï мови [цитата].
Мова украïнського народу
Ї самобутнє i неповторне явище. Обов’язок кожного митця турбуватися про
ïï долю, удосконалювати i збагачувати [цитата].
Своєю творчiстю М. Рильський подав гiдний приклад турботи про удосконалення мови.
I в оригiнальнiй поезiï, i у перекладах численних зарубiжних авторiв,
зокрема росiйських (Пушкiн, Лєрмонтов), польських (Мiц-кевич. Словацький),
французьких (Верлен), вiн збагачував украïнську мову власними новотворами,
розширював ïï синтаксичнi можливостi.
Вагомий внесок поета у словникову справу украïнськоï мови. Словники та
довiдники, виданi за участю М. Рильського, не втратили свого значення й сьогоднi.
Як згадують друзi поета, праця над словниками i зi словниками була найулюбленiшим
його заняттям.
У вiршi
ЇМова
Ї поет закликає i своïх сучасникiв частiше
Їзаглядати у словник
Ї. На його переконання
Ї
Їце пишний яр, а не сумне провалля
Ї. Високу оцiнку дає автор вiрша словниковi Грiнченка й Даля.
Вiрш
ЇМова
Ї написаний у 1956 р. На той час украïнська мова зазнала помiтних деформацiй
у зв’язку iз вiдведенням ïй бiльшовицькими iдеологами другорядноï ролi
у суспiльствi. Пiсля XX з’ïзду партiï, на якому було пiддано критицi
культ особи Сталiна, в якiйсь мiрi вже можна було говорити про нацiональнi утиски
i насамперед про занепад нацiональних мов. В Украïнi одним з перших на захист
мови виступив М. Рильський. Його поезiя
ЇМова
Ї у яскраве свiдчення цьому.
У 1959 роцi на IV з’ïздi письменникiв Украïни М. Рильський прочитав вiрш

ЇРiдна мова
Ї. Своïм незвичайним виступом на письменницькому форумi поет ще бiльше
загострив увагу на потребi повноцiнного функцiонування украïнськоï
мови. Для цього украïнська мова мала всi пiдстави.
У мовi знайшли вiдгук iсторiя народу, бурхливе, неспокiйне його життя, яке поет
прирiвнює до
Їгулу вiкiв
Ї,
Їшуму столiть
Ї. У ньому
Ї
Їбурi подих
Ї,
Їневолi стогiн
Ї,
Їволi спiв
Ї,
Їсурма походу свiтанкова
Ї.
В умовах росiйського царського гноблення украïнська мова зазнала жорстокого
переслi-дування, нищення. Вдаючись до засобу персонiфiкацiï, поет з болем
згадує страшнi знущання блазнiв росiйського царя над ïï

Ївелично-гiдним духом
Ї.
Немає сумнiву, що пiдставою для таких поетичних узагальнень М. Рильського були всi
тi ганебнi документи, якi забороняли украïнське слово в офiцiйно-дiловому
мовленнi. Це був горезвiсний Валуєвський циркуляр, Ємський указ та численнi
неопублiкованi заборони у радянськi часи, Про всi цi знущання над словом М.
Рильський писав з особливим болем.
Кожен рядок наведеноï строфи узагальнює гiрку правду поневолення,
спрямованого на те, щоб зникла, вмерла наша мова, щоб не розходилася ïï
слава по свiту. За спробу протистояти iмперськiй сваволi не раз доводилося платити
власною волею. I це вже стосувалося не тiльки минулого столiття, а й 20-30-х

Ї кiнця 40-х рокiв XX столiття. Навiть пiд час хрущовськоï
Ївiдлиги
Ї М. Рильський не мiг вiдверто виступити на захист рiдноï мови. Саме на такi
асоцiацiï наводить його поезiя
ЇРiдна мова
Ї. Тому у другiй частинi вiрша поет так багато уваги придiляє росiйсько-украïнським
культурним зв’язкам та вiльному розвитку украïнськоï мови. Зрозумiло, що
говорити про
Ївiльне слово
Ї украïнського народу у колi братнiх мов доводилося бiльше з огляду на те,
щоб не накликати бiди на себе особисто та й на спроби вiдродження
украïнськоï культури у пiслякультiвськi часи.
Краса i велич рiдного слова оспiванi М. Рильським у вiршi
ЇСонет про словник
Ї, поемi
ЇСлово про рiдну матiр
Ї та iнших творах.

Схожі твори: