Головна Головна -> Твори -> ПРОКОПОВИЧ ФЕОФАН БІОГРАФІЯ

ПРОКОПОВИЧ ФЕОФАН БІОГРАФІЯ(1681-1736)
Народився в Києвi в родинi купця й при хрещеннi дiстав iм’я Єлеазар. Рано
залишився сиротою, зростав пiд впливом дядька
Ї ректора Киïвського колегiуму. З 1688 р. став учнем цього закладу. Мав
великi здiбностi до навчання. Потiм навчався в католицькому училищi
Володимир-Волинського монастиря (щоб бiльше дiзнатися про католицизм), невдовзi
його забирають до Римськоï католицькоï академiï.
Папа Римський Климентiй готував посвячення Прокоповича у єпископи, але той утiк з
Iталiï. Вимоливши прощення, постригся в ченцi православноï церкви,
повернувся до Києва, дiстав благословення митрополита i взяв iм’я дядька (Феофан
Прокопович). Став викладачем Києво-Могилянськоï академiï. Згодом Петро I
зробив його ректором цього навчального закладу. Пiд керiвництвом Прокоповича
академiя стала передовим вищим навчальним закладом Європи. Деякий час був на чолi
росiйськоï православноï церкви. Пiсля смертi царя Петра I зазнав зневаги
й переслiдувань, помирав у самотностi й бiдностi.
Письменник, видатний ритор, оратор, педагог, церковний дiяч. Залишив велику
наукову та публiцистичну та художню спадщину, в якiй значну частину складає
риторика. Автор лiричних поезiй, фiлософських i полiтичних трактатiв. Одне з
досягнень Прокоповича
Ї створення першоï в украïнськiй лiтературi драми з вiтчизняним
iсторичним героєм “Володимир”. Драма була присвячена гетьмановi Мазепi, ставилася
для простих киян, у нiй уперше грали не ляльки, а справжнi актори.

Трагедокомедiя Феофана Прокоповича “Володимир”
як зразок шкiльноï драми
Шкiльна драма була поширеною на Украïнi в барокову добу XVII

ЇXVIII столiття. Писали цi твори викладачi риторики Києво-Могилянськоï
академiï. У шкiльнiй драмi розiгрувались сюжети, як правило, релiгiйного
характеру. Так, драма Феофана Прокоповича присвячена засновнику християнства на
Русi Володимиру Великому. Шкiльна драма мала мати кiлька типiв, в залежностi вiд
тематики: великоднi, рiздвянi, драми про святих православноï церкви та
iсторичнi драми. До останнього типу драми належить п’єса “Володимир”.

За жанровою формою у творi наявнi елементи трагедiï й комедiï.
Трагедiйним є образ головного героя, котрий через внутрiшнi протирiччя, вагання
вирiшує хрестити Киïв. Комедiйним є сатиричне зображення жерцiв Жеривола,
Куроïда та Пiяра.
Як i в кожнiй шкiльнiй драмi, в творi був хор, ми бачимо це в епiзодi драми.
Панегiрик спiвають Андрiй-апостол iз янголами. Розповiдається про подальшу долю
Києва:
“Був у тьмi ти ранiше, хоча перед миром
Свiтлим дiлом преславний, але ще кумирам
Темним ти покорявся, був чорний в безвiр’ï.
Отож свiтлом себе ти осяй невечiрнiм!” .
За структурою драма “Володимир” складається з прологу, основноï частини та
епiлогу. Наприклад, в пролозi розповiдається по занепокоєння жерцiв Жеривола,
Куроïда та Пiяра з приводу того, що Володимир збирається хрестити
Киïвську Русь. Основна частина твору присвячена головному герою. Володимир
вислуховує грецького фiлософа, синiв Бориса й Глiба, перш нiж прийняти остаточне
рiшення.
Слiд ще зазначити, що шкiльна драма доби бароко мала важливе значення для
подальшого розвитку украïнськоï драматургiï (XIX столiття),
ïï вплив був величезний i в Росiï.

Схожі твори: