Головна Головна -> Твори -> Феофан Прокопович та його драма “Володимир”

Феофан Прокопович та його драма “Володимир”I. Феофан Прокопович
Ї один iз яскравих представникiв стилю бароко в украïнськiй та свiтовiй
лiтературi. (Бароко
Ї стиль у мистецтвi й лiтературi ряду краïн XVI
ЇXVIII столiть, який характеризується урочистiстю, пишнiстю, складнiстю,
пiдвищеною мальовничiстю. Украïнське бароко тiсно пов’язане з козацтвом, iз
життям верхiвки тогочасного суспiльства. Ф. Прокопович
Ї письменник та просвiтитель кiнця XVII
Ї початку XVIII столiття.)
II. Трагiкомедiя “Володимир” Феофана Прокоповича
Ї перша iсторична драма на вiтчизняному матерiалi.
1. Iсторiя написання твору. (Драма написана в 1705 роцi. Головна тема

Ї хрещення Русi князем Володимиром i боротьба з невiгласами жерцями, неуцтвом,
реакцiйним духовенством.)
2. Будова п’єси. (Написана силабiчним 13-складовим вiршем, складається з п’яти
актiв, прологу й епiлогу.)
3. Полiтична спрямованiсть драми. (П’єса пройнята мотивом боротьби неуцтва та
просвiти. Використовуючи релiгiйно-iсторичний сюжет, Прокопович наголошує на
прогресивних iдеях, яку несла освiта. У п’єсi
Ї спроба показати психологiчний конфлiкт у свiдомостi Володимира, його вагання й
утвердження новоï вiри. В особi Володимира
Ї окремi риси дiяльностi Петра I, його реформ.)
III. Значення п’єси “Володимир” Ф. Прокоповича. (П’єса служила пропагандi реформ
Петра I. Вона сповнена iдей суспiльно-полiтичного протиборства часiв Ф.
Прокоповича.)

Схожі твори: